•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka na zasadanie OZ

 08.10.2018

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 15.októbra 2018 (pondelok)  o 17.00 hod. v  zasadačke OcÚ Rejdová.

Program :

1.      Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

2.      Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ

4.      Úpravy rozpočtu obce, Stanovisko HK a finančnej komisie k úprave rozpočtu

5.      Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

6.      Návrhy VZN č. 2-7/2018 – schválenie

7.      Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti – informácia

8.      Rôzne :

               a/ informácia o projektoch obce

                b/ informácia o žiadosti riaditeľky MŠ Rejdová Mgr. Jany Mihókovej

                c/ Žiadosť o rekonštrukciu vodovodu – Envirofond – informácia, schválenie

                d/ Projekt jednoduchých pozemkových úprav – MRK - informácia

                e/ Projekt „Wifi pre teba“ – informácia

                f/ Projekt „Opatrovateľská služba“ - informácia

                g/ Audit obce – informácia

V Rejdovej, dňa  8.10.2018

                                                                                              Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                     starostka obce                                                                                        

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu