•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Ustanovujúce zasadanie OZ - pozvánka

 26.11.2018

OBEC REJDOVÁ

049 26 Rejdová 47

Starostka Obce Rejdová

P o z v á n k a

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 5.decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Rejdová.

     Návrh programu :  

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a menovanie zástupcu starostu
 9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 10. Zriadenie komisií, určenie  náplne ich práce, voľba predsedov
 11. Určenie platu starostu
 12. Schválenie rozpočtového provizória na rok 2019
 13. Schválenie audítorskej spoločnosti na overenie účtovnej závierky za rok 2018
 14. Diskusia
 15. Záver

V Rejdovej, dňa 26.11.2018

                                                                                                          Mgr. Slávka Krišťáková

                                                                                                              starostka obce

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu