•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka na zasadanie OZ

 28.01.2019

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 5.februára  2019 /utorok/  o 17.00 hod. v  zasadačke OcÚ Rejdová.

Program :

1.      Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

2.      Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ

4.      Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018, Správa z kontroly povinného zverejňovania, Plán kontrolnej činnosti na I/2019 – schválenie

5.      Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Mihók, Rejdová 1

6.      Komunitný plán sociálnych služieb Obce Rejdová na r.2018-2022 – schválenie

7.      Návrhy VZN – schválenie :

            a/ VZN č. 8/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie       poskytovateľom dôchodkových dávok

            b/ VZN č. 1/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

            c/ VZN č. 2/2019 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný    pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími     výkalmi

8.   Schválenie členov komisií OZ

9.   Rôzne :

            a/ informácia o schválených a prebiehajúcich projektoch

            b/ Štatút Klubu dôchodcov – schválenie

            c/  Vysporiadanie pozemkov pri rómskej osade - návrh

10. Diskusia

11. Záver

V Rejdovej, dňa  28.1.2019

                                                                                              Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                     starostka obce                                                                                       

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu