•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ Rejdová

 09.05.2019

OBEC REJDOVÁ, 049 26 Rejdová 47

Vyhlasuje

v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Rejdová 44

s predpokladaným nástupom od 1.9.2019

Kvalifikačné predpoklady:

-          odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre uvedený druh školského zariadenia v zmysle

           vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné

            kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

            a odborných zamestnancov

-          vykonanie prvej atestácie, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

            a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-          najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:

-          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom,

-          komunikačné a organizačné schopnosti,

-          znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školského zariadenia,

-          osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

-          doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-          overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

-          potvrdenie o pedagogickej praxi,

-          profesijný životopis,

-          návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,

-          preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,

-          písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby

            výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení

            neskorších predpisov,

-          čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm.a) až

            c) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej

            samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Obecný úrad Rejdová 47, 049 26 Rejdová

Termín ukončenia prijímania žiadostí:. 31.5.2019 do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ  Rejdová  – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto konania výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 V Rejdovej dňa 9.5.2019    

                                                                                           

             Mgr. Slávka Krišťáková v.r.

          starostka obce

Zverejnené dňa : 9.5.2019

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu