•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka na zasadanie OZ

 13.08.2019

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta  2019 /pondelok/  o 17.00 hod. v  zasadačke OcÚ Rejdová.

Program :

1.      Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

2.      Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ

4.      Návrh VZN č. 6/2019 – o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci – schválenie

5.      Návrh štatútu obce Rejdová – schválenie

6.      Návrh VZN 7/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou - schválenie

7.      Zámena pozemkov – Peter Mihók, Rejdová 1 – schválenie

8.      Zámer zámeny pozemkov - schválenie

9.      Úprava rozpočtu podnikateľskej činnosti

10.  Rôzne:

      a/ GFF 2019 – organizačné zabezpečenie

      b/ dotácia na individuálne potreby obcí – MF SR - informácia

11. Diskusia

12. Záver

           

V Rejdovej, dňa  13.8.2019

                                                                                              Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                     starostka obce                  
1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu