•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 24.06.2020

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  30.6.2020 /utorok/   o 17.00 hod. v kultúrnom dome v obci Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Záverečný účet obce za rok 2019-schválenie, Stanovisko hlavnej kontrolórky a finančnej komisie k ZÚ, Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti obce za rok 2019
 5. Správa z kontroly HK obce
 6. Čerpanie rezervného fondu obce - schválenie
 7. Správa o hospodárení sociálneho podniku obce -  Rejdovky s.r.o. za rok 2019 a informácia o transformácii sociálneho podniku
 8. Priamy predaj majetku obce
 9. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. 23.ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu, Pod Stolicou leži jedna dedyna – schválenie organizovania kultúrno-športových podujatí počas leta
 11. Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci pri zastupovaní obce v súvislosti so zámerom vyhlásenia zonácie NP Muránska planina – schválenie
 12. Vstup  obce Rejdová  do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. - prejednanie
 13. Pričlenenie obce Nižná Slaná k spoločnému obecnému úradu – stavebnému úradu v Dobšinej - schválenie
 14. Rôzne :

A/ Informácia o vypracovaní nového Organizačného poriadku obce Rejdová

B/ Opravy miestnych komunikácií – prerokovanie navrhovaných úsekov

 1. Diskusia
 2. Záver

V Rejdovej, dňa  23.6.2020

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                                                                                        

1 2 3 4 5 6

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu