•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 24.03.2021

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  31. marca 2021 /streda/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Návrh rozpočtu obce Rejdová na rok 2021-schválenie, Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
 5. Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania VZN obce o podrobnostiach financovania MŠ a školských zariadení Obce Rejdová v roku 2020
 6. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej soc.služby – Dom seniorov Rejdová n.o.
 7. Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – OZ Hôra Rejdová
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Rejdová – Ing. Ján Oravec, Snina
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Ing. Ján Mihók, Rejdová 17
 10. Diskusia
 11. Záver

V Rejdovej, dňa  24.3.2021

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                           

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu