•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ

 09.06.2022

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  15. júna 2022 /streda/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021, vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 2021, Stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Správa o kontrole čerpania sociálneho fondu obce – HK
 6. Správa o výsledku kontroly vedenia pokladnice za I.Q/2022 - HK
 7. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2022
 8. Schválenie čerpania rezervného fondu obce
 9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie
 10. Žiadosť o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve obce – Ing. Janka Molčanová, Rejdová 151
 11. Informácia o prebiehajúcich prácach na projekte zážitkového chodníka
 12. 25.ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu – organizačné zabezpečenie
 13. GFF Rejdová 2022 – organizačné zabezpečenie
 14. Informácia o utečencoch z Ukrajiny na území obce, refundácia nákladov
 15. Diskusia
 16. Záver

V Rejdovej, dňa  7.6.2022

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                            

1 2 3 4 5

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár