•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania

 31.01.2019

Oznámenie o začatí konania- súhlas na výrub drevín

Obec Rejdová, Rejdová č. 47, 049 26 Rejdová

Číslo: ŠSOPaK 50/2019-01

Rejdová, dňa 31.01.2019

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ:

Ing. Peter Virgala, Hronská 389/16, Dobšiná

Predmet žiadosti:

Výrub drevín:

-         na parcele č. KN E 3263/1 druh pozemku orná pôda vo výmere 8,6556 ha  v KN C 1407, druh pozemku TTP vo výmere 0,0839 ha, KN C 1408 druh pozemku TTP vo výmere 0,2371 ha,   KN C 1410 druh pozemku TTP vo výmere 7,2012 ha, KN C 1601 druh pozemku  zastavané plochy vo výmere 0,1213 ha, KN C 1624/1 druh pozemku TTP vo výmere 0,0121 ha.

-         na parcele č. KN E 3263/2 druh pozemku orná pôda vo výmere 4,9467 ha  v KN C 1398/1 druh pozemku TTP vo výmere 1,4762 ha, v KN C 1410 druh pozemku TTP vo výmere 2,8706 ha, v KN C 1598 druh pozemku zastavané plochy vo výmere 0,5999 ha,

-         na parcele č. KN E 3324/1 druh pozemku orná pôda vo výmere 4,3906 ha v KN C 1411 druh pozemku TTP vo výmere 4,3906 ha.

Parcely sa nachádzajú mimo zastavaného územia v katastrálnom území Rejdová.

Počet drevín v žiadosti uvedený: 

-         652 ks druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňov meraných vo výške 130 cm nad zemou od 41 cm do 220 cm,

-         38 ks druhu buk lesný  s obvodom kmeňov meraných vo výške 130 cm nad zemou od 41 cm do 220 cm,

-         213 ks druhu topoľ osikový  s obvodom kmeňov meraných vo výške 130 cm nad zemou od 41 cm do 220 cm,

-         72 ks druhu jelša lepkavá  s obvodom kmeňov meraných vo výške 130 cm nad zemou od 41 cm do 220 cm,

-         21 ks druhu breza previsnutá  s obvodom kmeňov meraných vo výške 130 cm nad zemou od 41 cm do 220 cm,

-         3 ks druhu jedľa biela  s obvodom kmeňov meraných vo výške 130 cm nad zemou od 41 cm do 220 cm,

Ako dôvod žiadateľ uvádza:

Zlý zdravotný stav stromov, preventívne a asanačné opatrenia a čistenie pastvy a prinavrátenie podoby TTP za účelom postupného vrátenia pozemku na účely poľnohospodárstva. 

Žiadosť bola doručená dňa 22.01.2019.

Pozemky sú vedené na liste vlastníctva č. 1810 a sú v spoluvlastníckom podiele. Žiadateľ dosahuje podiel 92,66 %.

Žiadateľ pri podaní žiadosti aplikuje ust. §139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého „o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: janka.puskasova@dobsina.sk

Zverejnené: 31.01.2019 

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu