•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hlavný kontrolór

PhDr. Eva Mihóková

Je zvolená obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavná kontrolórka je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce

Preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
 • uplynutím funkčného obdobia.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.


          Schválený plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2017

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017  :

 1. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a, pravidelné následné finančné kontroly

 1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach samosprávy obce Rejdová.
 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obecnej samosprávy.
 3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
 1.  Ostatné kontroly
 1. Kontroly vykonávané z podnetu poslancov obecného zastupiteľstva na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Rejdovej.
 2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.
 1.  PRÍPRAVA  A  TVORBA  KONCEPČNÝCH  A  METODICKÝCH  MATERIÁLOV
 1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Rejdová  na rok 2017.
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Rejdová za rok 2016.

V Rejdovej 1.3.2017

    PhDr. Eva Mihóková

hlavná kontrolórka obce Rejdová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017  :

A.   Kontrolná činnosť

a,   pravidelné následné finančné kontroly

1.       Kontrola pokladne obce.

2.       Kontrola príjmov a výdavkov obce  - kontrola zákonnosti, účinnosti , hospodárnosti  a efektívnosti  pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce.

3.       Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami  v rozpočtovej organizácii obce –

v Základnej škole Rejdová.

    

B.     Ostatné kontroly

b,   kontroly vykonávané priebežne

1.       Kontroly vykonávané z podnetu poslancov obecného zastupiteľstva na základe prijatého uznesenia  Obecného zastupiteľstva.

2.       Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov o ktorých sa  hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

C.        Účasť na vzdelávacích aktivitách pre hlavných kontrolórov.

D.       Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov.  

 V Rejdovej  20.6.2017                                                                  PhDr. Eva Mihóková

   hlavná kontrolórka obce Rejdová

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu