•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka na zasadanie OZ

 14.02.2020

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2020 /streda/ o 17.00 hod. v  zasadačke OcÚ Rejdová.

Program :

1.      Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

2.      Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ

4.      Správa kontrolnej činnosti HK za rok 2019          

5.      Plán kontrolnej činnosti HK na I/2020 – schválenie

6.      Žiadosť OZ - Hôra Rejdová o poskytnutie dotácie na rok 2020

7.      Žiadosť o finančný príspevok na r.2020 – Dom seniorov Rejdová

8.      Jednoduché pozemkové úpravy na rómskej osade

9.      Správa o činnosti obce, DHZO, Klubu dôchodcov a OZ-Hôra Rejdová za rok 2019

10.  Ponuka spoločnosti ALVEST MONT – realizácia obecnej kanalizácie

11.  Zámer vyhlásenia NP Muránska planina

12.  Schválenie ceny za použitie fekálneho vozidla

13.  Rôzne :

a/ Informácia o zvýšení poplatkov za odvoz TKO od 1.3.2020

b/ Zámer projektu – prof.Rybár – Skanzen s baníckou tematikou

c/ Členstvo obce v OO CR –GEMER

14. Diskusia

15. Záver

V Rejdovej, dňa  14.2.2020

                                                                                              Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                     starostka obce                                                                                       

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu