•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka OZ

 22.05.2020

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  27.5.2020 /streda/   o 17.00 hod. v kultúrnom dome v obci Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Správy HK o výsledku kontrol a/ čerpanie sociálneho fondu obce, b/ kontrola pokladne od 1.1.-31.3.2020
 5. Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2020 - schválenie
 6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – schválenie
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami – schválenie
 8. Návrhy VZN č. 3/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp, VZN č. 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania s vodou a odvádzania odpadových vôd, VZN č. 5/2020 o ochrannom pásme pohrebiska – schválenie
 9. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi – Dom seniorov Rejdová n.o., Zariadenie pre seniorov K.Schoppera , Rožňava
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – manželia Oravcoví
 11. Stanovenie náhradných pozemkov v súvislosti s JPU na rómskej osade
 12. Zámer prevodu majetku obce priamym predajom
 13. Výkup pozemkov pod amfiteátrom – schválenie
 14. Rôzne :

a/ žiadosť o bezodplatný prevod pozemku vo vlastníctve SVP š.p. – informácia

b/ GFF 2020 – záväzné stanovisko k organizovaniu podujatia

c/ informácia o podielových daniach pre obec

15. Diskusia

16. Záver

V Rejdovej, dňa  22.5.2020

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                                                                                        

1 2 3 4 5

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu