Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dobrovoľný hasičský zbor Obce Rejdová

Dňa 27.8.2020 získal DHZO Rejdová od Ministerstva vnútra SR hasičské vozidlo IVECO DAILY. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Košiciach za prítomnosti ministra vnútra SR p. Mikulca a ďalších významných predstaviteľov. Veríme, že hasičské vozidlo pomôže nášmu DHZO pri plnení povinností v súvislosti s odstraňovaním požiarov a iných živelných pohrôm. Týmto vyjadrujeme srdečné poďakovanie MV SR . 

1. Dobrovoľný hasičský zbor Obce Rejdová bol zriadený dňom 1.4.2016. Jeho hlavnou úlohou je ochrana životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

2. Hlavným cieľom DHZO je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území obce v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:
a) zásahovej činnosti, technickej pomoci,
b) protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
c) odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti DHZ,
d) výchovy detí a mládeže,
e) spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,
f) civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO),
g) verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti,
h) zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
i) cezhraničnej spolupráce.

3. DHZO rozvíja svoju činnosť v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

4. DHZO plní i ďalšie úlohy, a to získava, vychováva a odborne pripravuje osoby na plnenie aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v DHZ. Organizuje v spolupráci s obcou spoločenskú, kultúrnu činnosť, výstavy a súťaže v oblasti ochrany pred požiarmi.

5. DHZO spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky (DPO SR), s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) a ďalšími orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, fyzickými a právnickými osobami.

6. DHZO vykonáva svoju činnosť podľa Plánu činností na príslušný kalendárny rok.


Veliteľ DHZO : Erik Štefánik, Rejdová 93, mob. 0903845305
Strojník DHZO : 
Preventivár DHZO : Ing. Anastázia Hajdúková, technik PO a BOZP obce Rejdová, mob. 0902405750

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár