Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu: Ing. Matej Ambruž

Poslanci OZ

JUDr. Ondrej Hric
Ing. Eva Volfová
Bc. Jana Molčanová
Mgr. Janka Polomská
Marek Dovalovský
Mgr. Jana Mihóková

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisia finančná a správy majetku  - predseda Bc. Jana Molčanová
Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu - predseda Mgr. Janka Polomská
Komisia obchodu , služieb a cestovného ruchu -  predseda Mgr. Jana Mihóková
Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda JUDr. Ondrej Hric
Komisia pre riešenie rómskej otázky - predseda Marek Dovalovský
Komisia výstavby a územného plánovania - predseda Ing. Matej Ambruž
Komisia pre ochranu životného prostredia - predseda Ing. Eva Volfová

NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ :

1. Komisia finančná a správy majetku

prejednáva návrh rozpočtu obce, čerpanie rozpočtu obce, záverečný účet obce, prejednáva návrhy VZN o miestnych daniach a poplatkoch , čerpanie pôžičiek a úverov, dohliada na hospodárne nakladanie s majetkom obce, posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorázových sociálnych príspevkov a pod.

2. Komisia výstavby a územného plánovania

 posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce z hľadiska potrieb jej obyvateľov , koncepcie z hľadiska rozvoja obce, posudzuje územno-plánovaciu dokumentáciu obce – jej zmeny, doplnky, predkladá iniciatívne návrhy na opravy miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, obecného rozhlasu a pod.)

3. Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu

spolupracuje pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných obcou, zapája do kultúrno-športového diania v obci deti, mládež, spolupôsobí pri koordinácií kult.kolektívov na území obce – FSk Hôra

4. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu

spolupodieľa sa na riešení podnetov zo strany občanov na nedodržiavanie prac.doby v predajniach a zariadeniach na území obce, pripravuje a kontroluje dodržiavanie VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce, podieľa sa na aktivitách obce v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu, podáva návrhy, iniciatívy na zvýšenie návštevnosti obce, vyjadruje sa k projektom podaným v súvislosti s rozvojom CR , podieľa sa na udržiavaní a prehlbovaní partnerských vzťahov s družobnými mestami a pod.

5. Komisia na ochranu verejného poriadku

predkladá podnety na zabezpečenie ver.poriadku, spolupôsobí pri riešení susedských sporov, podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov obce, podáva podnety na zabezpečenie poriadku , čistoty na verejných priestranstvách obce a pod.)

6. Komisia pre riešenie rómskej otázky

je nápomocná pri riešení zanedbávania PŠD rómskych žiakov, zapája sa do hľadania možností na riešenie nepriaznivej soc.situácie rómov, zapája sa do projektov zameraných na Rómov, aktivizuje rómskych spoluobčanov na zapájaní sa do diania v obci, rieši prípadné konflikty, plní osvetovú úlohu v súvislosti s udržiavaním čistoty a poriadku na rómskej osade a pod.

7.  Komisia pre ochranu životného prostredia v obci

zapája sa do riešenia odpadového hospodárstva v obci a príprave POH obce, riešenia nelegálnych skládok odpadov a potreby ich sanácie, zapája sa do osvetovej činnosti v súvislosti so separáciou odpadu, dáva návrhy, podnety na zníženie množstva KO,  spolupodieľa sa na protipovodňovej ochrane obce, spolupodieľa sa riešení podnetov ohľadom nelegálneho výrubu drevín v k.ú.obce a pod.

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár