Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Archív dokumentov

Archív Faktúr

Faktúry rok 2012
Povinná osoba, teda aj obec zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia
Dodávateľské faktúry Január / 2012 - bežná činnosť
Dodávateľské faktúry Január / 2012 - podnikateľská činnosť
Dodávateľské faktúry Február / 2012-bežná, podnikat.činnosť
Dodávateľské faktúry marec / 2012 - podnikateľská činnosť
Dodávateľské faktúry marec / 2012 - bežná činnosť
Dodávateľské faktúry apríl / 2012 - podnikateľská činnosť
Dodávateľské faktúry apríl / 2012 - bežná činnosť
Dodávateľské faktúry máj 2012 - podnikateľská činnosť
Dodávateľské faktúry máj 2012 - bežná činnosť
Dodávateľské faktúry jún 2012 - bežná činnosť
Dodávateľské faktúry jún 2012 - podnikat.činnosť
Dodávateľské faktúry júl / 2012 - bežná činnosť
Dodávateľské faktúry júl / 2012 - podnikat. činnosť
Dodávateľské faktúry august / 2012 - bežná činnosť
Dodávateľské faktúry august / 2012 - podnikateľská činnosť
Faktúry rok 2011
Faktúry nad hodnotu 1.000,- €
Faktúra 6055/11 - strava HN
Faktúra 6072/11 - Škol.potreby ZŠ-HN
Faktúra 6083/11 - strava HN
Faktúra 6111/2011 - strava HN
Faktúra 6121/2011 - elektrina MŠ
Faktúra 6122/2011 - elektrina OcU,DS, VO, DS, ZS
Faktúra 6144/2011 - strava HN
Faktúra 6147/2011 - výnos dane, strava
Faktúra 6174/2011 - strava HN
Faktúra 6178/2011 - výnos dane, strava
Faktúra 6200/2011 - stravné lístky
Faktúra 6205/2011 - kult.vystúpenie GFF
Faktúra 6214/2011 - elektrina MŠ
Faktúra 6215/2011 - elektrina OcÚ, VO, DS, ZS
Faktúra 6238/2011 - tričká s potlačou Rejdová - propagácia obce
Faktúra 6245/2011 - rekonštrukcia škol.jedálne-výmena okien
Faktúra 6251/2011 - vysprávka miestnych komunikácií
Faktúra 6273/2011 - strava HN
Faktúra 6274/2011 - školské potreby HN - ZŠ
Faktúra 6295/2011 - elektrina - objekty OcU, ver.osvetlenie
Faktúra 6296/2011 - elektrina MŠ
Faktúra 6303/2011 - strava HN
Faktúra 6324/2011 - strava HN
Fakútra 6343/2011 - strava HN

Archív Zmlúv

Zmluvy uzatvorené Obcou Rejdová od 1.1.2012
•Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba (teda aj obec) a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Zmluva o združení 1/2012
Zmluva o dielo 4/2012 - UPN obce Rejdová
Zmluva o dielo 10/2011-obnova studní
Zmluv o dielo 9/2012-rekonštrukcia OcU,KD
Nájomná zmluva 6/2012-drevenica
Nájomná zmluva 7/2012 - drevenica
Nájomná zmluva 8/2012 - drevenica
Kúpna zmluva 5/2012-tkaný koberec
Zmluva o poskytnutí podpory 11/2012-obnova studní
Zmluva o poskytovaní sociálnej skužby v jedálni 12/2012
Zmluva o poskytovaní sociálnej skužby v jedálni 13/2012
Zmluva o poskytovaní sociálnej skužby v jedálni 14/2012
Zmluva o reklame GFF 15/2012
Zmluva o dielo 16/2012 - rekonštrukcia MŠ
Zmuva o spolupráci 17/2012 - zber textilu
Zmluva o bežnom účte 18/2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implement.pedag.modelu školy 19/2012
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre ZŠ - 20/2012
Zmluva na úrazové poistenie prac.MOS 21/2012
Zmluva o bežnom účte na dotácie 22/2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre MŚ 23/2012
Zmluva o poskytnutí dotácie 26/2012-Múzeum ľud.kultúry Rejdová
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku GFF 2012 - 27/2012
Zmuva o poskytnutí fin.príspevku GFF - 28/2012
Zmluva o dielo 31/2012 - Múzeum ľudovej kultúry Rejdová
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku GFF 2012 - 29/2012
Zmluva o sprostredkovaní reklamy GFF 30/2012
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku GFF 2012 - 32/2012
Zmluva o poskytnutí dotácie na GFF 2012 - 33/2012
Zmluva o zabezpečení soc.služby 34/2012
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku GFF 2012 - 35/2012
Zmluvy uzatvorené Obcou Rejdová od 1.1.2011
Kúpno-predajné zmluvy, zmluvy o dielo
Zmluva o dielo 1/2011
Zmluva o dielo 2/2011
Kúpna zmluva 3/2011
Poistná zmluva - aktivačná činnosť 6/2011
Poistná zmluva - aktivačná činnosť 7/2011
Poistná zmluva OCTAVIA 8/2011
Zmluva 10/2011 - SZPB - 1.strana
Zmluva 10/2011 - SZPB - 2.strana
Zmluva o dielo 11/2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na GFF 13/2011
Zmluva o dielo SVP 14/2011
Zmluva o reklame GFF 15/2011
Zmluva o účinkovaní GFF 16/2011
Zmluva o peňažnom dare GFF 172011
Kúpna zmluva 18/2011
Zmluva o bežnom účte 19/2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 20/2011
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 21/2011
Zmluva o poskytnutí peňažného daru GFF 23/2011
Zmluva o sprostredkovaní reklamy GFF 24/2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 25/2011
Zmluva o poskytnutí peňaž.daru 26/2011 -GFF
Zmluva o poskytnutí peňaž.daru 27/2011 - GFF
Sponzorská zmluva 28/2011 - GFF
Zmluva o vytvorení diela 30/2011 - GFF
Zmluva o vytvorení diela 31/2011 -GFF
Zmluva o dielo 32/2011 - GFF
Zmluva o dielo 33/2011 - GFF
Zmluva o dielo 34/2011 - GFF
Zmluva o dielo 35/2011 - GFF
Zmluva o dielo 36/2011 - GFF
Zmluva o dielo 37/2011 - GFF
Zmluva 38/2011 -jGFF
Poistná zmluva 39/2011 - aktivačná činnosť
Licenčná zmluva 40/2011 - GFF
Zmluva o spolupráci 41/2011
Zmluva o peňažnom dare 42/2011- školský výlet ZŠ
Zmluva o poskytovaní bankových služieb 43/2011
Licenčná zmluva SOZA 44/2011
Licenčná zmluva SOZA 45/2011
Dohoda o spolupráci GOS 46/2011
Zmuva o poskytnutí dotácie 48/2011 - rekonštrukcia KD, OcU
Zmluva o poskynutí dotácie ZMOHG 49/2011
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku GFF 2012 35/2012

Archív Objednávok

Objednávky vystavené Obcou Rejdová od 1.1.2012
Povinná osoba, teda aj obec zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka)
Objednávky 1-2/2012
Objednávky 3/2012
Objednávky 4/2012
Objednávky 5/2012
Objednávky 6/2012
Objednávky 7/2012
Objednávky 8/2012
Objednávky vystavené Obcou Rejdová od 1.1.2011
Povinná osoba, teda aj obec zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka)
Objednávka 1/2011 - servisná prehliadka OCTAVIA
Objednávka 2/2011- preprava FSk Hôra-Ples Gemerčanov Košice
Objednávka 3/2011- informačné letáky o obci
Objednávka 4/2011- poháre - vybavenie TU, PZ, OcÚ
Objednávka 5/2011-Objednávka stravovania v SOŠ
Objednávka 6/2011-Publikácia "Samospráva obce"
Objednávka 7/2011 - Knihy MK
Objednávka 8/2011- Revízia plyn.kotla OcÚ
Objednávka 9/2011-Revízie plyn.kotlov TU, PZ
Objednávka 10/2011-celoročný rozbor vody-ver.vodovod
Objednávka 11/2011 - PC zostava
Objednávka 12/2011 - vybavenie MŠ
Objednávka 13/2011 - DHZ
Objednávka 14/2011 - chladnička OcU
Objednávka 15/2011 - vytýčenie poruchy na vodovode VVS a.s.
Objednávka 16/2011 - vlajky, plagáty Stolica
Objednávka 17/2011 - bioenzimatická aplikácia odpadov v MŠ
Objednávka 18/2011 - bioenzymatická aplikácia odpadov v TU, PZ
Objednávka 19/2011 - propagácia podujatia v Biznis info
Objednávka 20/2011 - vstupenky pre Klub dôchodcov -kult.podujatie
Objednávka 21/2011 - vybavenie MŠ
Objednávka 22/2011 - preprava Klub dôchodcov
Objednávka 23/2011 - banner, pam.listy, info-tabule GFF 2011
Objednávka 24/2011 - preprava GFF
Objednávka 25/2011 - Odpadové nádoby
Objednávka 26/2011 - výmena okien ŠJ
Objednávka 27/2011 - doprava účinkujúcich GFF
Objednávka 28/2011 - vysprávka miestnych komunikácií
Objednávka 29/2011 - gazdovský dvor, trad.jedlá GFF
Objednávka 30/2011 - prenájom šatní GFF
Objednávka 31/2011 - poskytnutie stravy
Objednávka 32/2011 - ozvučenie, osvetlenie, prípr.pódia GFF 2011
Objednávka 33/2011 - prenájom priestorov GFF
Objednávka 34/2011 - vodomery
Objednávka 35/2011 - koláče - Mesiac úcty k starším
Objednávka 36/2011 - potreby na verejné osvetlenie
Objednávka 37/2011 - publikácie do miestnej knižnice
Objednávka 38/2011 - ohňostroj
Objednávka 39/2011 - montáž vianočných dekorácií
Objednávka 40/2011 - tlač kalendárov 2012
Objednávka 41/2011 - program kataster, GPS navigátor
Objednávka 42/2011 - zhotovenie geometr.plánu
Objednávka 43/2011 - súbor geodet.a popisných informácií kataster
Objednávka 44/2011 - antivírusový program k PC

Archív VZN

VZN obce rok 2012
VZN obce platné od r.2012
VZN č. 2/2011 o spôsobe vykonania referenda od 1.1.2012
VZN č.3/2011 o dani z nehnuteľnosti od 1.1.2012
VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a poplatku za KO s účinnosťou od 1.1.2012
Čistopis UPN Obce Rejdová - príloha k VZN č. 2/2012
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Rejdová
VZN č. 2/2012 o záväznej časti UPN-O Rejdová
VZN na stiahnutie
VZN č. 1/2009 o dani z nehnuteľnosti s účinnosťou od 1.1.2010
VZN č. 5/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Rejdová
VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2009 o podmienkach predaja výrobkov ak poskyt.služieb na trh.miestach na území obce Rejdová s účinnosťou od 1.1.2010
VZN č. 4/2009 o vymedzení miest na vylep.voleb.plagátov s účinnosťou od 1.1.2010
VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol.zariadení na území obce Rejdová s účinnosťou od 1.1.2010
VZN č. 1/2010 o odpadoch
VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a škol.zariadenia

Archív Dokumentov

Záverečný účet obce Rejdová za rok 2011
Zverejnenie záverečného účtu obce Rejdová
Záverečný účet obce Rejdová za rok 2011
Sadzobník cien (služieb) obce Rejdová
Sadzobník cien platný od 1.1.2009
Sadzobník cien obce Rejdová
Schválený rozpočet Obce Rejdová na rok 2012
Rozpočet obce a programový rozpočet na rok 2012
Rozpočet Obce Rejdová na rok 2012
Programový rozpočet Obce Rejdová na rok 2012
Uznesenia OZ rok 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Uznesenia OZ marec 2012
Uznesenie OZ jún 2012
Tlačivá na stiahnutie - stavebný zákon
Žiadosť o drobnú stavbu, stavebné povolenie, stavebné úpravy a iné
Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo
Žiadosť o stavebné povolenie
Ohlásenie stavebných úprav - tlačivo
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Prehlásenie - stavebný dozor
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Uznesenia OZ za rok 2011
Uznesenia OZ
Uznesenie OZ marec 2011
Uznesenie OZ jún 2011
Uznesenia z OZ január 2011
Uznesenie OZ august 2011
Uznesenie z mimoriadneho OZ august 2011
Uznesenia z OZ - november 2011
Uznesenie z OZ december 2011
Uznesenia OZ za rok 2010
uznesenia OZ
Uznesenia z riadneho zasadania OZ-február 2010
Uznesenia z mimoriadneho OZ-február 2010
Uznesenia z riadneho zasadania OZ-apríl 2010
Uznesenie OZ 7/2010
Uznesenie OZ 8/2010
Uznesenie OZ 10/2010
Uznesenie OZ 12/2010
Sadzobník cien v obci Rejdová
Sadzobník cien v obci Rejdová
Uznesenia OZ za rok 2009
Uznesenie OZ-február 2009
Uznesenie OZ-marec 2009
Uznesenie OZ - máj 2009
Uznesenia OZ-jún 2009
Uznesenia OZ-august 2009
Uznesenia OZ-október 2009
Uznesenie OZ-december 2009
Uznesenia OZ za rok 2008
Uznesenia - február 2008
Uznesenia - marec 2008
Uznesenia - apríl 2008
Uznesenia - jún 2008
Uznesenia - august 2008
Uznesenia - september 2008
Uznesenia - november 2008
Uznesenia - december 2008
Uznesenia OZ za rok 2007
Uznesenia - február 2007
Uznesenia - marec 2007
Uznesenia - apríl 2007
Uznesenia - máj 2007
Uznesenia - júl 2007
Uznesenia - august 2007
Uznesenia - september 2007
Uznesenia - november 2007
Uznesenia - december 2007

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár