•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hlavný kontrolór

PhDr. Eva Mihóková

Je zvolená obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavná kontrolórka je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce

Preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
 • uplynutím funkčného obdobia.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.


        

                         

                                            Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022 - schválený

Hlavná kontrolórka obce v súlade s § 18f ods. 1 písmena b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá tento  :  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

  KONTROLNÁ ČINNOSŤ :

 1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 a správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021.

2.  Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Rejdová za rok 2021.

 4.  Kontrola čerpania Sociálneho fondu za rok 2021.

 5.  Kontroly vykonávané z podnetu poslancov OZ a uložené uznesením OZ a kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky obce.

6.  Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel v Obci Rejdová.

Ostatná činnosť :

 1. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej kontrolnej činnosti.
 2. Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Vzdelávacie odborné semináre určené pre hlavných kontrolórov miest a obcí  a prednášky  - účasť.

                                                                        PhDr. Eva Mihóková

                                                                     hlavná kontrolórka obce

V Rejdovej dňa 15.11.2021

Návrh plánu bol zverejnený dňa 16.11.2021

Plán kontrolnej činnosti bol prijatý uznesením  OZ č. 296 dňa 13.12.2021

                           

N Á V R H

Obec Rejdová

Hlavná kontrolórka obce v súlade s § 18f ods. 1 písmena b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Rejdová Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, ktorý bol najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce Rejdová.

V súlade s § 18f ods.1 písmena h / zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce, ak vec neznesie odklad.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022.

·       Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025.

·       Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·       Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce a kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly na Obecnom úrade.

·       Kontroly vykonávané priebežne z podnetu poslancov obecného zastupiteľstva, uložené uznesením OZ a kontroly z vlastného podnetu na základe poznatkov o ktorých sa hlavná kontrolórka obce dozvedela pri výkone svojej činnosti.

·       Účasť na vzdelávacích aktivitách a príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov.

·       Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v z.n.p.

                                                                                 PhDr. Eva Mihóková

                                                                                          hlavná kontrolórka obce

Návrh plánu bol zverejnený 25.5.2022

Plán kontrolnej činnosti bol prijatý uznesením č..........dňa ............      

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár