•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hlavný kontrolór

PhDr. Eva Mihóková

Je zvolená obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavná kontrolórka je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce

Preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
 • uplynutím funkčného obdobia.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.


        

                     Návrh plánu činnosti HK na 1.polrok 2023

Hlavná kontrolórka obce v súlade s § 18f ods. 1 písmena b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá tento návrh :  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

  KONTROLNÁ ČINNOSŤ :

1.     Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022   a správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2022.

2.   Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce  

      Rejdová za rok 2022.

 3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.               

      431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v procese  

      inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu

      riadnej účtovej závierky, k 31.12.2022  v Obci Rejdová a  v Základnej

      škole Rejdová.

 4.  Kontroly vykonávané z podnetu poslancov OZ a uložené uznesením OZ

      a kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov pri

      výkone činnosti hlavnej kontrolórky obce.

Ostatná činnosť :

1.     Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej kontrolnej činnosti.

2.     Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.     Vzdelávacie odborné semináre určené pre hlavných kontrolórov miest a obcí  - účasť a účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                    PhDr. Eva Mihóková

                                                                                                            hlavná kontrolórka obce

 V Rejdovej dňa 21.11.2022

 Návrh plánu bol zverejnený  18.11.2022

 Plán kontrolnej činnosti bol prijatý uznesením č..........dňa ............       

                                            

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár