•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
  0.00 €
  zaradenie predmetu do poistenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  309.55 €
  dodatok o zmene v ustanoveniach Zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Enviromentálny fond
  0.00 €
  základ zmeny štatutárneho orgánu menia identifikačné údaje Ministerstva práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mimisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  61608.00 €
  Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Rejdová - Pavilón C Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Lukáč - DUMYS
  0.00 €
  vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Milan Kavulič - ALER GEO
  0.00 €
  náhradné diely na Pragu V3S Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Molčan
  130.00 €
  drevená konštrukcia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Tomášiková
  130.00 €
  ložiská na kolesá Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ivan Hanzel
  100.00 €
  zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  307.50 €
  poskytovanie finančných príspevkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
  4914.62 €
  dekoračné výrobky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Vilimová
  130.00 €
  Oprava miestnych komunikácií v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROVIA SK, a.s.
  36036.32 €
  poskytnutie podpory z EF formou dotácie na realizáciu projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Rejdová - Pavilón C" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Enviromentálny fond
  150000.00 €
  cisternová automobilová striekačka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  0.00 €
  pričlenenie Obce Nižná Slaná k SOcÚ Odb.: Mesto Dobšiná, Obec Dedinky, Obec Gočovo, Obec Henckovce, Obec Kobeliarovo, Obec Rejdová, Obec Stratená, Obec Vlachovo, Obec Vyšná Slaná, Obec Nižná Slaná
  Dod.: Spoločný OcÚ
  0.00 €
  predaj pozemku - trvalý trávny porast Odb.: Ondrej a Margita Oravcoví
  Dod.: Obec Rejdová
  226.00 €
  finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MESTO ROŽŇAVA
  50.00 €
  vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUDr. Drábik Vladimír
  15.00 €
  zakúpenie 1100 l plechových kontajnerov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Šoltés
  200.00 €
  Vypracovanie pripomienok v konaní vyhlásenia ochrany osobitne chránenej časti prírody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Tisovec
  287.54 €
  drevené šindle a smrekové rezivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marek Dovalovský
  300.00 €
  náhradné diely na vodovod Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Fabián
  80.00 €
  poskytnutie služieb v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  0.00 €
  zmena programu služieb - pevná linka MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  19.99 €
  zmena tarify platenia plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  0.00 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť pri OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  42.25 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť pri OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  13.00 €
  zmena podmienok dohody o zabezpečení vykonávania AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  poskytnutie fin.príspevku na prevádzku poskytovanej SS neverejnému poskytovateľovi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dom seniorov Rejdová n.o.
  420.00 €
  poskytnutie fin.príspevku na prevádzku poskytovanej SS neverejnému poskytovateľovi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
  140.00 €
  vykonávanie AČ pomocou menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
  6980.40 €
  Finančná dotácia pre OZ Hôra Rejdová Odb.: Občianske združenie Hôra Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  2000.00 €
  úprava sumy k zmluve : Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Rejdová - Pavilón C Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Lukáč - DUMYS
  157894.74 €
  Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Rejdová - Pavilón C Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Lukáč - DUMYS
  158284.92 €
  Výkon stavebných prác na projekte s názvom "Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erik Helpen - MERIT
  49711.04 €
  Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  8023.14 €
  Dodanie 2 ks kníh z vystúpení FS Hôra Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Kolesár, PhD.
  40.00 €
  dotácia na činnosť DHZO Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  3000.00 €
  financovanie separovaného zberu v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NATUR-PACK
  3258.74 €
  dodávka tmeliaceho materiálu, 1 ks klúča na otváranie a zatváranie šupátok pri Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Fabián
  80.00 €
  vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ProfMed s.r.o
  0.00 €
  odvoz a zneškodnenie odpadu prostredníctvom VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  90.00 €
  používanie čističky odpadových vôd - vyvážanie fekálnym vozidlom vo vlastníctve obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  0.00 €
  kúpa fekálneho vozidla pre potreby obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Bogdáň
  5000.00 €
  pevná linka OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  61.50 €
  Terénna sociálna práca a terénna práca - refundácia celkovej ceny práce zamestnancov + ostatné výdavky projektu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
  0.00 €
  zmena oprávneného obdobia na použitie dotácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR
  0.00 €
  Oprava strechy OcÚ Rejdová -predĺženie lehoty na dokončenie v položkách oprava komínov a namontovanie snehových zábran Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MONTMAL s.r.o.
  0.00 €
  Vykonávanie aktivačnej činnosti UoZ prostredníctvom § 12 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
  0.00 €
  vykonávanie aktivačnej činnosti UoZ v rámci § 10 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
  0.00 €
  poistenie motorových vozidiel /Octavia, vozík, V3S/ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  174.00 €
  poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  1183.36 €
  zámena pozemkov Odb.: PD Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla - has.vozidlo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  210.14 €
  2 ks anjelské krídla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Júlia Mihóková
  17.00 €
  poskytnutie fin.príspevku na projekt "Rozvoj infraštruktúry CR v obci Rejdová" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad vlády SR
  40000.00 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť pri OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  19.50 €
  úprava práv a povinnosti v súvislosti s výkonom aktivačnej činnosti pri OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  2775.60 €
  služby verejného obstarávania na poistenie majetku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená
  20.00 €
  audit individuálnej účtovnej závierky obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Monika Kešeláková
  1600.00 €
  dodatok k PZ na poistenie majetku - zmena poistnej doby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  0.00 €
  organizačné zabezpečenie návštevy divadla Odb.: Michal Ferko
  Dod.: Obec Rejdová
  50.00 €
  organizačné zabezpečenie návštevy divadla Odb.: Marian Ferko
  Dod.: Obec Rejdová
  55.00 €
  organizačné zabezpečenie návštevy divadla Odb.: Marián Gaži
  Dod.: Obec Rejdová
  55.00 €
  organizačné zabezpečenie návštevy divadla Odb.: Miroslav Ferko
  Dod.: Obec Rejdová
  50.00 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  6.64 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  35.75 €
  Oprava strechy OcÚ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MONTMAL s.r.o.
  21071.77 €
  barové stoličky, barové stoly nerezové, vešiaky poháre a poháriky misky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Ujházy
  420.00 €
  dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  319.26 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Viera Terrajová a ďalší
  1589.19 €
  Podpora kultúrnych aktivít MRK v obci Rejdová - organizačné zabezpečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Blanka Boldiová
  50.00 €
  Podpora kultúrnych aktivít MRK v obci Rejdová - organizačné zabezpečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Mária Terrajová
  50.00 €
  Podpora kultúrnych aktivít MRK v obci Rejdová - organizačné zabezpečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Martina Grančáková
  50.00 €
  Podpora kultúrnych aktivít MRK v obci Rejdová - organizačné zabezpečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Tatiana Ďuričeková
  50.00 €
  zámena pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Mihók
  0.00 €
  vytvorenie pastierskeho dvora Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Františka Molčanová
  20.00 €
  terénna sociálna práca Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
  0.00 €
  dvor u Labuzíka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RNDR. Zuzana Šandriková
  40.00 €
  spevácky dvor u Petriska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Garan Petrisková
  30.00 €
  vytvorenie hasičského dvora Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erik Štefánik
  100.00 €
  prezentácia bačovského dvora Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Michal Molčan
  30.00 €
  prezentácia tradičného rejdovského dvora Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Sládeková
  20.00 €
  prezentácia kraslicového dvora Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Paulína Goliašová
  30.00 €
  vytvorenie šindliarskeho dvora Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MVDr. Miroslava Dovalovská
  30.00 €
  prenájom plochy na propagáciu firmy na GFF 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Essity Slovakia s. r. o.
  200.00 €
  poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  16.25 €
  prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPOJSTAV spol. s r.o.
  100.00 €
  prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo
  50.00 €
  Oprava miestnych komunikácií v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: COLAS Slovakia, a.s.
  15120.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy SR
  100.00 €
  podpora kultúrných aktivít MRK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr.Iveta Poláková
  125.00 €
  podpora kultúrných aktivít MRK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrea Čolláková
  125.00 €
  účikovanie hudobnej skupiny Impulz Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrej Korsinszky
  409.00 €
  podanie umeleckého výkonu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou
  1276.00 €
  nehnuteľnosť - pozemok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Lenka Brdárska
  0.67 €
  Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
  300.00 €
  prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urbárske družstvo v Rejdovej
  150.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUMOL
  100.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Zuzana Čuchranová
  100.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesopartner spol.s.r.o. Rožňava
  50.00 €
  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  2313.00 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  55.25 €
  organizačné práce - Podpora kulktúrnych aktivít MRK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Kolářová, Roliková
  200.00 €
  pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  podpora kultúrných aktivít MRK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Čolláková, Mgr. Poláková
  140.00 €
  finančný príspevok na opravu miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy SR
  15000.00 €
  podanie umeleckého výkonu počas GFF 2019 - Košicki špivaci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Občianské združenie Košicki špivaci Kultúrne stredisko MČ Košice - Sever
  180.00 €
  spracovanie ÚPN obce, návrh zmien a doplnkov ÚPN Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  3992.00 €
  Poskytnutie dotácie na projekt "GFF Rejdová 2019" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  4000.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Corpora Agro spol.s.r.o.
  200.00 €
  zhotovenie diela s názvom "Chodník na cintoríne v obci Rejdová" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  24208.97 €
  Popdora kultúrnych aktivít MRK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo kultúry SR
  1900.00 €
  zmena predmetu dodatku v článku 14 zmluvy o spolupráci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
  0.00 €
  poskytnutie finančného príspevku za žiakov ZŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  100.00 €
  Kúpa rôznych druhov letničiek Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gabriela Hiczérová
  233.00 €
  Rozšírenie kamerového systému obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slavomír Harmata
  8005.00 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Viera Farkašová
  1152.11 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miroslav Mihók
  13.75 €
  nájom nebytových priestorov kancelárie č. 24 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Pozemkové spoločenstvo Rejdová
  25.00 €
  doplnenie predmetu zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  0.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Genko s.r.o.
  100.00 €
  Dohoda o poskytnutí príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  2793.70 €
  prenájom plochy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: REA-LES s.r.o.
  700.00 €
  13ks blúzok pre členky spevokovlu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Darina Mihóková
  278.00 €
  príspevok na obnovu Pamätníka SNP v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  2400.00 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Michal Tomášik
  7.67 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Božena Hricová
  20.63 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Kolesár
  38.33 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Kolesár
  90.00 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Feješová
  15.33 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ľuboslava Garanová
  7.67 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  7.67 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marián Kolesár
  3.83 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Gibová
  3.83 €
  Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urban Planning s.r.o.
  1500.00 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Iveta Mihóková
  7.67 €
  zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  3000.00 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Jana Vidová
  5.75 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Dana Gotthardt
  49.00 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Michal Kolesár
  5.75 €
  výkup pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Molčan
  27.50 €
  dotácia na činnosť OZ Hôra Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Občianske združenie Hôra Rejdová
  2000.00 €
  modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MONTMAL s.r.o.
  33219.17 €
  Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová - 1. etapa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec vodár
  177814.81 €
  zabezpečenie systému nakladania s odadmi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NATUR-PACK
  0.00 €
  kúpa tkaných prestieraní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Terrajová
  32.50 €
  úprava práv a povinností účastníkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  aktivácia a poskytovanie mobilného internetu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  380.00 €
  úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  19.92 €
  návrh zmien a doplnkov Územného plánu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.arch.Mariana Šimková
  4990.00 €
  poskytovanie poradestva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  100.00 €
  Dodatok č.1 - úprava textácie položiek v zadaní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PARA INVEST s.r.o.
  0.00 €
  zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  957.78 €
  Nenávratný finančný prostriedok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mimisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  14820.00 €
  úrazové poistenie UoZ - aktivačná činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  61.75 €
  poskytnutie nenávratného príspevku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  11874.95 €
  pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Multifunkčné ihrisko pod Stolicou v Rejdovej Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PARA INVEST s.r.o.
  56253.29 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  16.25 €
  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  9.75 €
  aktivačná činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  poskytnutie dotácie na rozvoj športu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad vlády SR
  0.00 €
  zámenná zmluva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUDr. Ondrej Hric
  0.00 €
  Dodatok č.1 k zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  0.00 €
  poskytnutie fin. prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriadovateľskej pôsobnisti Rožňava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MESTO ROŽŇAVA
  50.00 €
  poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Monika Kešeláková
  1600.00 €
  dekoračné predmety pre obec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Jana Mihóková
  42.00 €
  poradenské služby "Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IPP Consulting s.r.o.
  980.00 €
  nehnuteľnosť - pozemok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Brdársky
  1.47 €
  Prevádzané hnuteľné veci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  zabezpečenie úloh a prevencie kriminality Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  5000.00 €
  Modernizácia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  30000.00 €
  poskytnutie finančného príspevku na činnosť centier voľného času Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MESTO ROŽŇAVA
  50.00 €
  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: QM Slovakia s. r. o.
  100.00 €
  obchodná spolupráca Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SLOVAKCARD
  150.00 €
  Príprava požiarnického dvora v rámci 45. ročníka GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erik Štefánik
  100.00 €
  poskytovanie služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SG - GS s.r.o.
  1000.00 €
  kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Mária Marinčáková
  4.25 €
  kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Mihók
  3.19 €
  kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Pačenovská
  2.13 €
  Prax k zamestnaniu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  486.72 €
  kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ondrej Golian
  7.00 €
  kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Štefániková
  2.13 €
  nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Iveta Mihóková
  1.06 €
  nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vladimír Tomášik
  0.09 €
  nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrea Borbašová
  0.09 €
  nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislav Mihók
  3.40 €
  nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jana Boroňová
  0.09 €
  nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  1.06 €
  nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUDr. Ján Hanzel
  3.40 €
  Ušitie blúzok pre členky obecného spevokolu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Júlia Mihóková
  25.00 €
  Účinkovanie v programe 45. GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Fekete
  300.00 €
  Účinkovanie v programe 45. GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Martin Brunovský
  300.00 €
  Dodanie drevených šindlí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  70.00 €
  Účinkovanie v programe 45. GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Pavel Baláž
  300.00 €
  Účinkovanie v programe 45. GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Michal Brdársky
  300.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Urbárske družstvo v Rejdovej Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urbárske družstvo v Rejdovej
  150.00 €
  Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Úrad vlády SR
  26383.00 €
  Účinkovanie v programe 45. GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Gecelovský
  350.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy CORPORA AGRO, spol. s r. o. Rožňava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Corpora Agro spol.s.r.o.
  200.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy AGRODREV Dobšiná s. r. o. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AGRODREV Dobšiná, s.r.o.
  100.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy SR
  100.00 €
  Dodanie fotoknihy o účinkovaní FS počas celého roka 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Kolesár
  38.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy PRO-FOREST Rožňava s. r. o. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PRO-FOREST Rožňava s. r. o.
  100.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo
  50.00 €
  Záväzok požičiavateľa o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR
  10976.54 €
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy LESOPARTNER spol. s r. o. Rožňava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesopartner spol.s.r.o. Rožňava
  50.00 €
  Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  39.00 €
  Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  100.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy JUMOL s. r. o. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUMOL s.r.o.
  50.00 €
  dotácia na financovanie realizácie projektu "Gemerský folklórny festival Rejdová 2018" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  3600.00 €
  financovanie vedy a vzdelania, kultúry Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Essity Slovakia s. r. o.
  200.00 €
  Uskladnenie a predaj tovaru Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PBGAS, s. r. o.
  2.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  100.00 €
  balík služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  19.99 €
  spracovanie podkladov k výkupu pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SZILÁRD PAPP
  100.00 €
  Elektrická energia - dom č. 218 na námestí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VOR-TOR s.r.o
  300.00 €
  Výkup pozemkov do vlastníctva obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miroslav Mihók
  40.59 €
  Úhrada nákladov súvisiacich s organizovaním kultúrnych podujatí GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
  350.00 €
  vystúpenie FS Dubina na Dni matiek v Rejdovej Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ivan Nemčok
  30.00 €
  Poskytnutie príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  3151.44 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mestské lesy Dobšiná, spol.s.r.o.
  150.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Agrotrade Group spol.s.r.o.
  200.00 €
  Poskytnutie príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy SR
  15000.00 €
  Žiadosť o finančný príspevok Odb.: Základná škola
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Žiadosť o finančný príspevok Odb.: Základná škola
  Dod.: Obec Rejdová
  50.00 €
  Sprostredkovanie propagácie firmy logom v múzeu tradičnej ľudovej kultúry Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ľubomír Šafár
  50.00 €
  Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROVIA SK, a.s.
  44862.66 €
  Dynamo (oprava Praga V3S) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ivan Krišťák
  40.00 €
  Implementácia právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PP PROTECT s.r.o.
  35.00 €
  Úrazové poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  6.64 €
  Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Pavel Šturman
  14000.00 €
  Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Pavel Šturman
  0.27 €
  Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NATUR-PACK
  0.00 €
  Poskytovanie virtuálnej knižnice a aplikačných programov pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  9.00 €
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  3000.00 €
  Žiadosť o finančný príspevok na opravu komunikácie vo vlastníctve obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PF Forest s.r.o.
  1000.00 €
  Príspevok na opravu miestnej komunikácie v časti Amfiteáter Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  1500.00 €
  Zákusky - Deň učiteľov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Bc. Renáta Lukáčová
  18.00 €
  Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Občianske združenie Hôra Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  2000.00 €
  Prevádzkovanie elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte Obecného úradu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  29.00 €
  Aktualizácia a spracovanie dát katastra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  36.00 €
  Finančný príspevok na organizovanie Rejdovských priadok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo
  50.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Miloš Schvarz
  7.33 €
  Drevené hranoly ku výrobe drevených lavičiek pre družobnú obec Sajobábony Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Štefánik
  600.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Juraj Rolík
  4.33 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Lipták
  4.33 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Mária Marinčáková
  7.29 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Mária Urbanová rod. Rolíková
  0.19 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ondrej Tomášik
  1.25 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Štefániková
  5.54 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Štefánik
  1.20 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Stankovičová
  1.67 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Senko
  19.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Pačenovská
  5.54 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Zuzana Oravcová, rod. Tomášiková
  2.50 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislav Mihók
  0.58 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ondrej Mihók
  1.56 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Mihók
  3.79 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ivana Neubauerová, rod. Melišková
  2.17 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Milan Melišek
  2.17 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Krišťáková
  4.33 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ondrej Krišťák
  1.67 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ondrej Kolesár
  20.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gabriela Klimzová
  4.33 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PaedDr. Mária Kinzelová, rod. Labuzíková
  3.25 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Fifíková
  4.50 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ľudmila Černická
  3.11 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Belák
  8.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AGRODREV Dobšiná, s.r.o.
  14.79 €
  zabezpečenie vykonávania absolvenskej praxe Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti 01 - 12/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Kalendáre s folklórnou tematikou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Monika Vozárová
  60.00 €
  Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená
  0.00 €
  Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  15.72 €
  Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  71.82 €
  Dekoračné vianočné predmety pre potreby obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Jana Mihóková
  22.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Bc. Zuzana Oravcová rod. Kubaská
  74.00 €
  Úprava práva povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Maľované obrazy s folklórnou tematikou (darčekové predmety pre potreby obce) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Monika Vozárová
  120.00 €
  Prevod majetku obce Odb.: Bc. Zuzana Oravcová
  Dod.: Obec Rejdová
  74.00 €
  Dodávanie ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HOOK, s.r.o.
  0.00 €
  Služobný mobil rómska hliadka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  0.00 €
  Finančný príspevok na prepravu žiakov ZŠ (divadelné predstavenie) Odb.: Základná škola
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Finančné prostriedky na realizáciu projektu (CD Svadba v Rejdovej) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fond na podporu umenia
  5000.00 €
  Dekoračné výrobky (družobná návšetva v Sajobábony) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Jana Mihóková
  40.00 €
  Fotokniha o účinkovaní FSK Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Kolesár
  38.00 €
  Zákusky - občerstvevnie na zasadnutí Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Renáta Lukáčová
  15.00 €
  Zákusky - mesiac účty k starším Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ľubica Paralová
  50.00 €
  Transkripcia nárečových textov - CD Svadba z Rejdovej Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Bc. Jana Molčanová
  300.00 €
  Občianska hliadka v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mimisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  95707.10 €
  NP Praxou k zamestnaniu Petronela Čolláková Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  2839.73 €
  Využívanie SMS info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  240.00 €
  finančné prostriedky na financovanie vedy, vzdelania a kultúry Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.
  200.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUDr. Ondrej Hric
  6.50 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miroslav Mihók
  5.54 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Belák
  19.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Mihók
  5.54 €
  Oprava miestnych komunikácií v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: STRABAG s.r.o.
  38821.40 €
  Poľovnícky dvor v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľovnícke združenie Rejdová
  30.00 €
  Plátno, starodávny drevený kredenc - inventár do múzea tradičnej ľudovvej kultúry Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erika Štefániková
  216.00 €
  Elektrorozvodná skriňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Anna Valentíková
  130.00 €
  Výzdoba tradičného ľudového rejdovského dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Garanová
  20.00 €
  Prezentácia tradičného ľudového dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Sládeková
  20.00 €
  Pastiersky dvor - výzdoba rejdovského dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FSS Povoja Piešťany
  30.00 €
  Spevácky dvor u Petriska - prezentácia dvora na GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Garan Petrisková
  30.00 €
  Dvor u Labuzíka - výzdoba tradičného ľudového dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RNDR. Zuzana Šandriková
  30.00 €
  Prezentácia dvora ,,Rejdovské cimitringy,, v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Bezek
  20.00 €
  Ušitie blúzok pre členky obecného spevokolu 11ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Júlia Mihóková
  275.00 €
  Prezentácia kraslicového dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Paulína Goliášová
  30.00 €
  Príprava požiarníckeho dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erik Štefánik
  100.00 €
  Prezentácia bačovského dvora u Brehalu v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Michal Molčan
  30.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská rod. Kariková
  3.11 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Michal Brdársky
  2.50 €
  Príprava baníckeho dvora v rámci GFF Rejdová 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Josef Ambrúž
  30.00 €
  licencia na použitie zvukového záznamu "Na svadbe v Rejdovej" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
  886.80 €
  Komunálny odpad - zmena počtu vyvážaných nádob Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  253.35 €
  Ľudová veselica na GFF 2017 - piatok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr.Mária Hlaváčová
  378.00 €
  zbierkové predmety na výstavu v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Banícke múzeum v Rožňave
  0.00 €
  vystúpenie folklórneho súboru MRIYA z Ukrajiny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Iryna Kolesnikova
  1250.00 €
  Ľudová veselica na GFF 2017 - sobota Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrej Korsinszky
  307.00 €
  Úprava námestia v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RP - Invest s.r.o.
  96569.20 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RNDR. Zuzana Šandriková
  3.25 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Čobíková-Ferčíková
  6.50 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Michal Tomášik
  1.25 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Iveta Mihóková
  5.54 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Mária Brdárska
  2.50 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Lenka Brdárska
  1.25 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Ambružová
  0.58 €
  Skupinové úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  40.17 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Michal Belák
  8.00 €
  Rekonštrukcia verejného priestranstva pri OcÚ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  24986.14 €
  Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti (Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: XENON, s.r.o.
  2136.00 €
  Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INTERBAU s.r.o.
  36693.84 €
  Posytnutie NFP ,,Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mimisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  58757.50 €
  Zabezpečenie stravovania Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  0.00 €
  Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
  59472.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy PRO-FOREST Rožňava s.r.o. Odb.: PRO - FOREST spol s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  150.00 €
  Prenájom plochy na reklamu firmy na GFF 2017 Odb.: JUMOL s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Prenájom plochy na reklamu firmy na GFF 2017 Odb.: LESOPARTNER spol. s.r.o. Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  50.00 €
  Prenájom plochy na reklamu firmy na GFF 2017 Odb.: Mestské lesy Dobšiná
  Dod.: Obec Rejdová
  200.00 €
  Prenájom plochy na reklamu firmy na GFF 2017 Odb.: LESOPARTNER spol. s.r.o. Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy Genko s.r.o. Dobšiná Odb.: Genko s.r.o. Dobšiná
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Prenájom plochy na reklamu firmy na GFF 2017 Odb.: Corpora Agro, spol. s.r.o. Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  200.00 €
  Prenájom plochy na propagáciu firmy AGRODREV Dobšiná Odb.: AGRODREV Dobšiná s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Prenájom plochy na reklamu firmy na GFF 2017 Odb.: UD Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  150.00 €
  Zmena podmienok dohodnutých vo VOP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košice Región Turizmus
  0.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  5.54 €
  Príspevok na opravu miestnej komunikácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy SR
  7000.00 €
  Výmena okien a dverí na jedálni ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KESKO MOBIL s.r.o.
  5249.65 €
  Dekoračné drevené výrobky (dekorácia do Múzea tradičnej ľudovej kultúry) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Klimová
  15.00 €
  Finančný príspevok na GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
  350.00 €
  Skupinové úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  23.16 €
  Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  15.54 €
  Vypracovanie Smernice pre verejné obstarávanie obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  200.00 €
  Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: STRABAG s.r.o.
  92717.17 €
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ formou menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Finančný príspevok na preravu žiakov na školský výlet Odb.: ZRPŠ pri ZŠ Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Obedová súprava tanierov 3 sady Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alica Hanzelová
  38.97 €
  Mobil TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  0.00 €
  Mobil Ocú Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  0.00 €
  Mobil Ocú Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  0.00 €
  Poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  3000.00 €
  Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Darina Mihóková
  1.56 €
  Nebytové priestory v budove ZŠ Rejdová Odb.: REJDOVKA, s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  1.00 €
  dotácia z rozpočtu obce - OZ Hôra Rejdová Odb.: Občianske združenie Hôra Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  1200.00 €
  Povinné zmluvné poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  10.00 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Kubaskká Bobeková
  4.20 €
  Sprostredkovanie prpagácie firmy AGROTRADE GROUP Odb.: Agrotrade Group spol.s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  200.00 €
  Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  3600.00 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ondrej Dovalovský
  12.00 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Garanová rod. Tomášiková
  1.25 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Benediktyová rod. Lacková
  6.50 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ondrej Rolík
  0.19 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Žofia Valentíková
  4.50 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Sládeková rod. Brejčáková
  9.00 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Brdárska
  0.30 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Brdársky
  1.25 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján jánošík
  0.30 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Beláková Senková
  0.75 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Sládek
  0.38 €
  odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Jánošíková
  3.33 €
  Poskytovanie podpory k IS, aktualizovanie, udržiavanie SW v súlade s platnou legislatívoou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  0.00 €
  Froté uteráky 25 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Mária Brdárska
  50.00 €
  Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  ,,Praxou k zamestnaniu" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Pozemky v katastrálnom území Rejdová Odb.: PD Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  1717.50 €
  Skupinové úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  31.00 €
  Poskytnuite finančných prostriedkov na tlač a publikáciu monografie : ,,Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná,, Odb.: Mgr. Gabriel Rožai
  Dod.: Obec Rejdová
  150.00 €
  Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa
  636.00 €
  Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Ondrej Kračún
  Dod.: Obec Rejdová
  1008.00 €
  Poskytovanie reklamných služieb, oznámení Odb.: Ultima Ratio s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  1000.00 €
  Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  Škoda CAS25 - Š706RTH Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  120.00 €
  Historický šlapací šijací stroj HALMOS 1 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Mária Brdárska
  100.00 €
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ formou menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
  63.48 €
  zabezpečenie podmienok vykonávania menších obecných služieb v rozsahu 32 hodín mesačne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Finančné prostriedky na záujmové vzdeklávanie detí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MESTO ROŽŇAVA
  87.00 €
  Poskytovanie služieb v rámci lesníctva a ťažbe dreva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WALKO s.r.o.
  1.00 €
  úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  zákusky na vianočné posedenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Renáta Lukáčová
  30.00 €
  tkané prestierania 4 ks - výstava KOCR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  12.00 €
  tkané koberce 4 ks - výstava KOCR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  24.50 €
  zabezpečenie auditu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  336.00 €
  Prepis elektromeru v ubytovacom zariadení ZŠ zo ZŠ na Obec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  0.00 €
  Poistenie auta RV 140 AX (ročné) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  59.00 €
  Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  poistenie majetku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION poisťovňa, a.s.
  820.44 €
  Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Verejná telefónna služba Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  19.99 €
  Vytvorenie webstránky obce, domény, webhosting Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  144.00 €
  Poistenie - aktivačná činnosť evidovaných nezamestnaných Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  34.74 €
  Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Odb.: Občianske združenie Hôra Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  673.25 €
  Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  50.00 €
  Vzájomná spolupráca Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  0.00 €
  Zabezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
  0.00 €
  Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Enviromentálny fond
  0.00 €
  Nové znenie dohody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Zorganizovanie a umelecká príprava účinkujúcich pre potreby nahrávania ( Dokumentácia ľudového spevného prejavu evanjelických cirkví) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Bezek
  80.00 €
  Výkon hrou na organe a spevom ( Dokumentácia ľudového spevného prejavu evanjelických cirkevných piesní) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Art Janko Siroma
  360.00 €
  balíky služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  19.99 €
  Zorganizovanie a umelecká príprava účinkujúcich pre potreby nahrávania ( Dokumentácia ľudového spevného prejavu evanjelických cirkví) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Brdárska
  100.00 €
  Zmena dĺžky trvania zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  0.00 €
  Vyhotovenie hasičského dvora v rámci 43.ročníka GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Tomáš Hajdúk
  100.00 €
  Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SIBS MV s.r.o.,
  61052.64 €
  Elektronizácia územnej samosprávy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
  0.00 €
  oprava povrchu a asfaltovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: STRABAG s.r.o.
  47594.16 €
  Oprava a modernizácia domu smútku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  15261.72 €
  Poskytnutie finančných prostriedkov - dokumentácia evanjelických cirkevných piesní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fond na podporu umenia
  3800.00 €
  Spolupráca pri zosúladení metodických činností Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MESTO ROŽŇAVA
  70.00 €
  predaj pozemkov vo vlastníctve obce Odb.: Ján Jánošík
  Dod.: Obec Rejdová
  546.00 €
  Dekoračné výrobky - 3 ks tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  20.00 €
  Dekoračné výrobky - 5 ks tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Krišťáková
  67.50 €
  Dekoračné výrobky - 4 ks paličkovanej čipky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Mária Kováčová
  100.00 €
  Účinkovanie v programe 43. GFF Rejdová 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr.Mária Hlaváčová
  204.10 €
  výpožička zbierkového predmetu (banícke múzeum RV) Odb.: Banícke múzeum Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  dekoračné výrobky - 6 ks tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  57.05 €
  Dekoračné výrobky - tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  16.00 €
  Odborný dozor pri zabezpečovaní projektu ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrea Čolláková
  68.80 €
  práca na projekte ,, Sme Rómovia ,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Diana Molčanová
  60.20 €
  Skupinové úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  43.20 €
  Účinkovanie v programe 43. GFF Rejdová 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Gecelovský
  358.00 €
  Sprostredkovanie reklamy firme LESY MIHÓK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo
  50.00 €
  Sprostredkovanie reklamy firme LESY MIHÓK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo
  150.00 €
  Rekonštrukcia umyvárky v budove MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erik Helpen - MERIT
  6956.40 €
  Poskytnutie ukážky choreografie rómskych tancov - projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Helena Bubenčíková
  90.00 €
  Sprostredkovanie reklamy firmy PRO-FOREST spol. s.r.o. Odb.: PRO - FOREST spol s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  150.00 €
  aktivácia plnoletých členov domácnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  odchyt túlavých zvierat Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TD , s.r.o.
  715.00 €
  spracovanie diela vystúpenia Zespól Regionalny Koniaków do programu GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urszula Gruszkowa
  1050.50 €
  Skupinové úrazové poistnie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  77.20 €
  sprostredkovanie reklamy na GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Corpora Agro spol.s.r.o.
  200.00 €
  finančný príspevok na opravu miestnej komunikácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy SR
  8640.00 €
  sprostredkovanie reklamy firmy Agrodrev Dobšiná Odb.: AGRODREV Dobšiná s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  sprostredkovanie reklamy UD Rejdová Odb.: UD Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  150.00 €
  sprostredkovanie reklamy firmy Mestské lesy Dobšiná Odb.: Mestské lesy Dobšiná
  Dod.: Obec Rejdová
  200.00 €
  balík služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  0.00 €
  zmena programu služieb - ekonómka mobil Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  0.00 €
  finančný príspevok na organizovanie GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ľubomír Šafár
  50.00 €
  darovanie fiannčných prostriedkov na financovanie vedy a vzdelania , kultúry vrátane obnovy kultúrnych pamiatok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.
  200.00 €
  Doprevádzanie FS Hôra na vystúpení pre krajskú poradu pracovníkov štátnych archívov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislav Gunár
  30.00 €
  Spolupráca pri zosúladení metodických činností Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MESTO ROŽŇAVA
  70.00 €
  Doprevádzanie FS Hôra na vystúpení Jelšava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislav Gunár
  30.00 €
  Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  6100.00 €
  Poskytnutie peňažného daru (Záchrana Múzea tradičnej ľudovej kultúry) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Nadácia Slovenskej sporiteľne
  3000.00 €
  zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Sprostredkovanie reklamy firmy LESOPARTNER s.r.o. Odb.: LESOPARTNER spol. s.r.o. Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  150.00 €
  vytváranie prac. miest v rámci projektu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Drevené šindle ručne štiepané 2163 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Oľga Maková
  1297.80 €
  Drevené šindle ručne štiepané 1002ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Oľga Maková
  601.20 €
  Drevené šindle ručne štiepané 3165 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  1899.00 €
  Program rozvoja obce na roky 2016 - 2022 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AWA Corp. s.r.o.
  380.00 €
  finančný príspevok na školský výlet ZŠ Odb.: Základná škola
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  finančný príspevok pri príležitosti Dňa detí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  50.00 €
  nakladanie s odpadmi a obalmi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NATUR-PACK
  0.00 €
  Sprostredkovanie propagácie firmy Agrotrade Group spol. s.r.o. Odb.: Agrotrade Group spol.s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  500.00 €
  finančný príspevok na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
  350.00 €
  sprostredkovanie reklamy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Agrotrade Group spol.s.r.o.
  200.00 €
  Prenájom lesných pozemkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  0.00 €
  Dekoračné výrobky - tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Žofia Mihóková
  65.00 €
  Dodatok k zmluve o spolupráci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
  0.00 €
  poskytovanie mobilných služieb TSP a TP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  0.00 €
  poskytovanie mobilných služieb starostka obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  0.00 €
  zmluva o financovaní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  0.00 €
  Ovčí syr a žinčica - reprezentatívne účely Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Eva Golianová
  30.50 €
  Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NN Tatry Sympatia
  0.00 €
  Dekoračné výrobky - veľkonočné výrobky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Paulína Goliášová
  111.50 €
  Dekoračné výrobky - Slovník nárečia v Rejdovej Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ondrej Kračún
  7.00 €
  dekoračné výrobky - paličkované výrobky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Vilimová
  61.00 €
  Dekoračné výrobky - tkané koberce, pretkávaná súprava biela, podložky pod taniere Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  82.72 €
  Dekoračné výrobky - tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  14.50 €
  Poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa
  0.00 €
  Zámena pozemkov za múzeum ľud.kult. Odb.: Ing. Ján Demko a spol.
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  Predaj pozemkov v areály ZŠ Odb.: Ing. Janka Švedová
  Dod.: Obec Rejdová
  141.90 €
  PZP hasičské auto Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  166.60 €
  Úrazové poistenie osôb vo vozidle Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  52.58 €
  Poistenie prívesu JSU P Praktik Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  21.76 €
  PZP zodpovednosti za škodu Škoda Octavia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  118.81 €
  Spolupráca pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor obce Rejdová
  0.00 €
  Vystúpenie FSK Hôra na podujatí Odb.: Krajská organizácia CR Košický kraj
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  Skupinové úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  34.74 €
  dodanie zákuskov du Dňu učiteľov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Renáta Lukáčová
  15.00 €
  Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Okresný súd Rožňava
  0.00 €
  Práva výkonných umelcov za verejný prenos záznamov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  0.00 €
  Cvičebné stroje a náradie na zariadenie posilovne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Debnárová Lucia
  250.00 €
  Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  2586.60 €
  Dotácia pre DHZO na materiálno-technické vybavenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  2000.00 €
  Výkon terénnej sociálnej práce v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
  0.00 €
  Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Dekoračné výrobky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  49.50 €
  Nákup dekoračných výrobkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Viera Molčanová
  25.00 €
  Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Dodávka plynu na odberné miesta Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  0.00 €
  Sprostredkovanie propagácie firmy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo
  500.00 €
  Propagácia regiónu a prezentácia výrobkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  0.00 €
  Cvičebné stroje a náradie na zariadenie posilovne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Bianka Takáčová
  250.00 €
  Nákup dekoračných výrobkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  10.00 €
  Poskytovanie opatrovateľskej služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
  507.00 €
  Skupinové úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  46.20 €
  Vystúpenie FSK Hôra na podujatí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gemerské osvetové stredisko
  100.00 €
  Odborné činnosti "Úprava námestia v obci Rejdová" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INPRO POPRAD, s.r.o.
  2760.00 €
  Poskytovanie služieb projektového manažmentu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BO&VA spol. s r.o.
  0.00 €
  Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Okresný súd Rožňava
  0.00 €
  Odborné činnosti " Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INPRO POPRAD, s.r.o.
  3240.00 €
  Poskytnutie fin.prostriedkov na činnosť CVČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MESTO ROŽŇAVA
  72.00 €
  Dohoda o užívaní cesty z lokality Mlynná dolina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PF Forest s.r.o.
  0.00 €
  Výkon funkcie technika PO a BT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  70.00 €
  Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  39.80 €
  Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  16.29 €
  Poistná zmluva úrazového poistenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  64.80 €
  Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NATUR-PACK
  0.00 €
  Poskytovanie pracovných zdrav.služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROMED, s.r.o.
  0.00 €
  VO na nákup zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mikroregión,Štítnická dolina
  0.00 €
  Poistenie majetku v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  1021.64 €
  Nákup CD nosiča HOREHRONIE Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
  10.00 €
  Využívanie služby SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  38.00 €
  Pohostenie - zákusky Mesiac úcty k starším Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ľubica Paralová
  45.00 €
  Drevené šindle na zhotovenie striešok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  45.00 €
  Finančný príspevok na vydanie CD Fsk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUMOL s.r.o.
  100.00 €
  Doprevádzanie pri nahrávaní CD nosiča FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ondrej Hlaváč
  918.37 €
  Zhotovenie hud.réžie CD nosič Folkl.skupiny Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
  1200.00 €
  Dohoda na podporu zamestnávania Rómska hliadka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Finančný príspevok na vydanie CD Fsk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slavomír Tomášik
  50.00 €
  Finančný príspevok na vydanie CD Fsk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Doc. Ján Spišiak
  200.00 €
  Odborné práce na verejnom vodovode Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Fabián
  50.00 €
  Výpožička kroj.súčiastok na divad.predstavenie Odb.: Art.D.Paulína Musilová
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  kúpa kancelárskeho zariadenia a zariadenia výst.siene a šatne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Dana lacková
  400.00 €
  sprostredk.reklamy na CD nosiči FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WALKO s.r.o.
  200.00 €
  tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Krišťáková
  25.00 €
  tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  20.00 €
  prenájom prac.stroja DH-112 s príslušenstvom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  70.00 €
  vymaľovanie budovy PZ - exteriér Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Parala
  400.00 €
  dotácia na výstavbu oddych.zóny pri MŚ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
  4720.00 €
  Vybudovanie kamerového systému obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  7680.00 €
  sprostredk.reklamy na CD nosiči FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LPS Rejdová Stodôlka
  400.00 €
  fin.príspevok na CD "Beťar som aj beťar budem" FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen
  50.00 €
  sprostredk.reklamy na CD nosiči FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  200.00 €
  tkané koberce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Krišťáková
  40.00 €
  fin.prostriedky na GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.
  200.00 €
  prezentácia repertoáru na ľud.veselici počas GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrej Korsinszky
  350.84 €
  fin.príspevok na CD "Beťar som aj beťar budem" FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  100.00 €
  uvádzanie programu 42.GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Dana lacková
  85.00 €
  úrazové poistenie prac. AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  29.25 €
  fin.príspevok na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUMOL s.r.o.
  70.00 €
  Dotácia na projekt "Zabezpečenie úloh prevencie kriminality" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice
  5000.00 €
  Dotácia na projekt "GFF Rejdová 2015" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  3600.00 €
  Finančný príspevok na vydanie CD Fsk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Zuzana Čuchranová
  100.00 €
  Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ján Lipták
  100.00 €
  prenájom chalupy - natáčanie do Kapury Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Slezák
  100.00 €
  drevený senný voz s príslušenstvom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Automedik
  400.00 €
  Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Igor Hraško
  180.00 €
  Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Tomáš Vaculčiak
  18.00 €
  Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marian Derdák
  37.00 €
  Zmluva o podpore rozvoja miestnej zamestnanosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  7326.00 €
  Finančný príspevok na vydanie CD Fsk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urbárske družstvo v Rejdovej
  200.00 €
  Zmluva o reklame počas GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urbárske družstvo v Rejdovej
  150.00 €
  Zmluva o podmienkach účinkovania GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Folklórny súbor Vuk Stefanovic Karadzic
  500.00 €
  Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  poskyntutie fin. príspevku na GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Šafár Ľubomír
  50.00 €
  Dohoda o poskytovaní údajov do registra SP - SHR Odb.: Sociálna poisťovňa
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  Finančný príspevok na vydanie CD Fsk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Kolesár, PhD.
  100.00 €
  Zmluva o reklame počas GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Corpora Agro spol.s.r.o.
  200.00 €
  Zmluva o reklame počas GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mestské lesy Dobšiná, spol.s.r.o.
  200.00 €
  Zmluva o reklame počas GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesopartner spol.s.r.o. Rožňava
  200.00 €
  Finančný príspevok na vydanie CD Fsk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesy Mihók - pozemkové spoločenstvo
  50.00 €
  skupinové úrazové poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  34.74 €
  Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  poskyntutie fin. príspevku na GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Geoplán Rožňava s.r.o.
  50.00 €
  Zmluva o podmienkach účinkovania GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FSS Povoja Piešťany
  50.00 €
  Zmluva o podmienkach účinkovania GFF 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Folklórny klub Omladina
  400.00 €
  Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  0.00 €
  Dodatok č. 2 k zmluve MRK II Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  28.80 €
  CD nosič rejdovských ľudových piesní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo kultúry SR
  4500.00 €
  finančný príspevok na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ondrej Tomášik
  37.54 €
  tkaný koberec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  8.00 €
  poskytnutie príspevku na prepravu žiakov na školský výlet do Kežmarku a Popradu Odb.: ZRPŠ pri ZŠ Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  sprostredkovanie reklamy na GFF 2015 Odb.: Agrotrade Group spol.s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  200.00 €
  poskyntutie fin. príspevku na GFF 2015 Odb.: Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
  Dod.: Obec Rejdová
  350.00 €
  Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze kom.odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  0.00 €
  Zmluva o reklame počas GFF 2015 Odb.: SMZ, a.s.
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  realizácia drobnej stavby - oddychová zóna Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Konekt security s.r.o.,
  4983.38 €
  ovčí syr Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miroslav Mihók
  14.00 €
  Pripojenie do distribučnej siete - ubytovňa ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  0.00 €
  Garáž - zmena ampérovej hodnoty ističa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  97.00 €
  zabezpečenie a realizácia AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  zákusky 100 ks - občerstvenie Deň matiek Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ľubica Paralová
  60.00 €
  Pripojenie do distribučnej siete Dom smútku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  170.00 €
  Pripojenie do distribučnej siete - zdrav. stredisko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  50.00 €
  Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  380.00 €
  pripojenie TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  260.00 €
  účasť na nácviku a doprovod FS Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ondrej Hlaváč
  61.50 €
  Ovčí syr a žinčica Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miroslav Mihók
  21.50 €
  odkúpenie pozemkov v areáli ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RSDr. Ján Kubaský-Pavlík a spol.
  390.00 €
  poskytovanie sociálnej služby za úhradu v LÚČ DSS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LÚČ -domov sociálnych služieb
  0.00 €
  Úrazové poistenie Školák MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  64.80 €
  tkaný koberec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  10.00 €
  Zákusky v počte 80 ks(slávnostné posedenie učiteľov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Renáta Lukáčová
  30.00 €
  poskytovanie finančného príspevku úradom, verejnému zamestnávateľovi na podporu vytávarania pracovných miest Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  skupinové úrazové poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  96.50 €
  Dodatok č. 1 k zmluve o združeni fin. prostriedkov Odb.: PD Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  7000.00 €
  realizácia aktivačných činností Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Zmluva o vývoz KO (Dom seniorov) Odb.: Dom seniorov Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  60.72 €
  materiál na dekoráciu priestorov a stolov na akcie cez podnikateľskú činnosť obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Pačenovská
  35.10 €
  zrušenie havarijného poistenia Škoda Octavia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  0.00 €
  skupinové úrazové poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  16.29 €
  úrazové poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  72.00 €
  materiál na výrobu dekoračných výrobkov) darčekové a upomienkové predmety pre potreby obce) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Jana Mihóková
  61.41 €
  zabezpečenie autorskej účasti pri výrobe audio. diela - Kapura Odb.: RTVS
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  ZŠ projekt- marginalizované rómske komunity Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  realizácia AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  prenájom pracovného stroja DH-112 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  544.00 €
  Poskytovanie sociálnej služby v jedálni Odb.: Zuzana Molčanová
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  pracovná činnosť zabezpečovaná občanmi v HN Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  skupinové úrazové poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  15.51 €
  refundácia kreditového príplatku pedagog. zamestnancov MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  tlmočnícke služby v maďarskom jazyku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Josef Ambrúž
  0.00 €
  úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  0.00 €
  Domáce koláče 150ks - predvianočné posedenie FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  45.00 €
  zriadenie a poskytovanie služieb elektr. bankovníctva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  0.00 €
  skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  73.34 €
  Poistenie majetku MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  1009.76 €
  AČ formou menších obecných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  6910.20 €
  mobilný telefón, SIM karta Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  33.49 €
  predĺženie zmluvy do 31.12.2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: REJDAN s.r.o.
  0.00 €
  Biznis linka 200 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  19.90 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  30.96 €
  prevod nehnut.majetku obce - orná pôda Odb.: Ing. Miroslav Mihók
  Dod.: Obec Rejdová
  371.52 €
  kúpa koláčov - Mesiac úcty k starším Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ľubica Paralová
  60.00 €
  odkúpenie hnuteľného majetku obce - sterilizátor, lek.skrinka, vyšetrovacie lôžko, otočná stolička Odb.: Omega Medical s.r.o.Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  43.00 €
  združenie fin.prostriedkov na opravu miestnej komunikácie k PD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  14000.00 €
  dodanie inter.tabuli, notebooku, fareb.tlačiarne - MŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  0.00 €
  dotácia z KSK na GFF 2014 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  3600.00 €
  poskytovanie soc.služby v jedálni-donáška stravy Odb.: Mária Garan-Krišťáková
  Dod.: Obec Rejdová
  0.70 €
  doprevádzanie FSk Hôra ĽH Hlaváčovci počas GFF 2014, účasť na nácvikoch Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr.Mária Hlaváčová
  150.00 €
  úprava povinností v súvislosti s implementáciou pedag.modelu školy - MŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  poskytnutie fin.daru - GFF 2014 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mestské lesy Dobšiná, spol.s.r.o.
  200.00 €
  poskytnutie fin.príspevku na činnosť FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Zuzana Čuchranová
  50.00 €
  sprostredkovanie reklamy firmy na pozvánkach, plagátoch , letákoch a v areáli amfiteátra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Corpora Agro spol.s.r.o.
  200.00 €
  prenájom plochy v priestoroch amfiteátra na umiestnenie reklamy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesopartner spol.s.r.o. Rožňava
  200.00 €
  darovanie prebytočného majetku štátu - ter.os.aut. UAZ-469 Bi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo obrany SR
  0.00 €
  poskytovanie soc.služby v jedálni-donáška stravy Odb.: Zuzana Vilimová
  Dod.: Obec Rejdová
  0.70 €
  poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  79.05 €
  účinkovanie na GFF Rejdová 2014 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie FS Partizán Slovenská Ľupča
  200.00 €
  poistenie pracovníkov AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  129.60 €
  poistka V3S Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  24.75 €
  reklama spoločnosti SMZ a.s. na GFF 2014 Odb.: SMZ a.s.
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  podmienky poskytnutia umeleckéh výkonu na 41.GFF 2014 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FS Šumiačan
  600.00 €
  ovčí syr, žinčica Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miloš Golian
  30.00 €
  čučoriedky - 18 l - prezentácia Obce Rejdová na 49.FSP Detva 2014 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Ferko
  36.00 €
  vytvorenie umeleckého výkonu FSK Hôra počas 49.FSP Detva Odb.: Mesto Detva - Kult.centrum A.Sládkoviča v Detve
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  hudobný doprovod ĽH O.Hlaváča na 49.roč. FSP DETVA 2014 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr.Mária Hlaváčová
  130.00 €
  kolesá na automobil V3S - 2 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: János Štefán
  190.00 €
  poskytnutie vybavenia MŠ Rejdová - interaktívna tabuľa, projektor, aplikačný softvér, držiak na projektor Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  1692.00 €
  poskytnutie umeleckého výkonu na 41.GFF 2014-FS Zemplín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zemplínske osvetové stredisko
  1100.00 €
  domáce záviny a koláče - družobná návšteva Sajobábony Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ivana Kolářová
  156.00 €
  fin.príspevok na GFF 2014 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Šafár Ľubomír
  50.00 €
  poistenie majetku MŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  934.70 €
  sprostredkovanie reklamy firmy na pozvánkach, plagátoch , letákoch a v areáli amfiteátra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LPS Rejdová Stodôlka
  500.00 €
  hudobný doprovod ĽH O.Hlaváča - pre FSK Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ondrej Hlaváč
  60.00 €
  fin.príspevok na úhradu prepravného pre žiakov ZŠ-školský výlet Odb.: ZRPŠ pri ZŠ Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  ovčí syr, žinčica Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miloš Golian
  60.00 €
  tkaný koberec 1 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Terrajová
  12.00 €
  drevené hrable, poryská, prútené metly Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ondrej Krišťák
  146.00 €
  úprava práv a povinnosti pri zabezpeč.realizácie AČ formou MOS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  3654.00 €
  poskytovanie príspevku na podporu rozvoja mietnej a reg.zamestnanosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  800.00 €
  sprostredkovanie reklamy spoločnosti Agrotrade Group spol.s.r.o. na GFF Rejdová 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Agrotrade Group spol.s.r.o.
  200.00 €
  tlmočnícke služby v maďarskom jazyku vykonávané pre obec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislava Breznenová
  270.00 €
  domáče koláče v počte 90 ks - deň matiek Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ľubica Paralová
  60.00 €
  poskytovanie soc.služby v jedálni Odb.: Ing. Ondrej Mihók
  Dod.: Obec Rejdová
  0.70 €
  tlmočnícke služby v maďarskom jazyku vykonávané pre obec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Josef Ambrúž
  540.00 €
  tlmočnícke a sprievodcovské služby pre maďarských návštevníkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Josef Ambrúž
  435.00 €
  zmena aktualizačných poplatkov programu GIS cintorín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  78.00 €
  úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Okresný súd Rožňava
  0.00 €
  torta v tvare Monografie obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Huňáková
  50.00 €
  kúpa pozemkov v areáli MŠ Rejdová, parc.č. KN-E 4537/299 orná pôda vo výmere 282 m2 a parc.č. KN-E 301/2 orná pôda vo výmere 47 m2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Hricová-Vašťanová
  515.10 €
  poskytnutie fin.príspevku na Monografiu obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marián Fifik
  50.00 €
  audit účtovnej závierky k 31.12.2014 a 31.12.2015, audit súladu výr.správy za rok 2014,2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  796.80 €
  audit konsolidovanej účt.závierky k 31.12.2014, resp. 31.12.2015 , audit súladu konsolidovanej výročnej správy za r.2014-2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  audit konsolidovanej účt.závierky k 31.12.2013 , audit súladu konsolidovanej výročnej správy za r.2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  zmena nakladania s odpadmi - sklo - spoplatnenie vývozu 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  5.00 €
  úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich menšie obecné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  61.75 €
  spôsob zberu BIO odpadu a kuchynského odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  80.00 €
  spôsob zberu jedlých odpadov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  10.00 €
  realizácia vývozu NO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  20.00 €
  PZP hasičského vozidla Škoda CAS 25 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  166.60 €
  ÚP aktivačných pracovníkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  46.32 €
  PZP Škoda Octavia Combi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  118.80 €
  Kúpa skladu Bujačiareň Odb.: REJDAN s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  dohodnutá tarifa odberu plynu M3 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  120.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Ján Molčan
  100.00 €
  poskytovanie fin.prostriedkov formou dotácie na spolufinancovanie nákladov na CVČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  64.07 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  50.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v. Rejdová
  300.00 €
  vykonávanie činnosti BOZP a PO pre obec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Rokfaluši GEKOS
  40.00 €
  dodávka plynu do MŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  0.00 €
  pripojenie odberného plyn.zariadenia - MŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP-distribúcia a.s.
  175.82 €
  zodpovednosť za škodu spôs.prevádzkou vozidla PRAGA V3S Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  22.95 €
  pánske chološne pre FSk Hôra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Dovalovská
  10.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marian Molčan
  50.00 €
  tkané koberce v počte 2 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Krišťáková
  11.00 €
  hud.doprovod FSk Hôra na vystúpení v Part.Ľupči Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ondrej Hlaváč
  120.05 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urbárske družstvo v Rejdovej
  400.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Ján Bezek
  30.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Corpora Agro spol.s.r.o.
  100.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Mihók Hostinec pod Stolicou
  50.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marian Dovalovský
  50.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Jánošík-Espresso Jánošík
  50.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  100.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Zuzana Čuchranová
  100.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JUMOL s.r.o.
  100.00 €
  fin.príspevok na Monografiu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Andrea Hricová SHR
  50.00 €
  Plynové kúrenie MŚ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Vladimír Maduda PLY SPO
  12887.94 €
  účinkovanie GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dušan Hajdúk
  370.44 €
  finančný príspevok na úhradu nákladov v súvislosti s vydaním Monografie obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PF Forest s.r.o.
  1000.00 €
  fin.príspevok na GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Corpora Agro spol.s.r.o.
  200.00 €
  poskytnutie strážnej služby na kultúrnom podujatí GFF 2013 dňa 24.8.2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Konekt security s.r.o.
  48.00 €
  účinkovanie GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Tatiana Salajová
  250.88 €
  účinkovanie GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Ambróz
  830.00 €
  účinkovanie GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr.Mária Hlaváčová
  92.00 €
  kúpa dekoračného materiálu - 40 m tkané plátno Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Vilimová
  120.00 €
  poskytnutie fin.podpory na GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PF Forest s.r.o.
  300.00 €
  fin.príspevok na GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Šafár Ľubomír
  25.00 €
  kúpa 0,5 m3 smrekového reziva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Martin Mihók
  70.00 €
  sprostredkovanie reklamy firmy na pozvánkach, plagátoch , letákoch a v areáli amfiteátra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Geoplán Rožňava s.r.o.
  100.00 €
  prenájom plochy v priestoroch amfiteátra na umiestnenie reklamy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesopartner spol.s.r.o. Rožňava
  200.00 €
  finančný príspevok na úhradu nákladov v súvislosti s GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vivat okná s.r.o.Piešťany
  200.00 €
  poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre MŠ z prostriedkov ESF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
  0.00 €
  jednorázový fin.príspevok na vydanie publikácie o FSk Hôra Odb.: Ing. Ondrej Kračún
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  poskytnutie dotácie na 40.GFF Rejdová 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košický samosprávny kraj
  3900.00 €
  vystúpenie FSk Parchovianka na 40.GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FSk Parchovianka
  461.00 €
  sprostredkovanie reklamy spoločnosti Agrotrade Group spol.s.r.o. na GFF Rejdová 2013 Odb.: Agrotrade Group spol.s.r.o.
  Dod.: Obec Rejdová
  200.00 €
  kúpa 1 ks adjustovaného fotografického obrazu obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alexander Jiroušek
  100.00 €
  poskytnutie jednorázového fin.príspevku na školský výlet žiakov ZŠ Rejdová Odb.: Základná škola
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  poskytnutie príspevku na podporu reg.zamestnanosti Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UPSVaR Rožňava
  5709.06 €
  ÚP osôb v služobnom vozidle obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
  52.58 €
  podpora realizácie projetku -Monografia Obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ministerstvo kultúry SR
  5000.00 €
  poskytnutie fin.podpory na GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mestské lesy Dobšiná, spol.s.r.o.
  200.00 €
  poskytnutie fin.príspevku na GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ZMOHG
  350.00 €
  poskytnutie fin.príspevku na GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PRESSURE-GAS M.Ščipák
  100.00 €
  propagácia a prezentácia firmy SMZ a.s. Odb.: SMZ a.s.
  Dod.: Obec Rejdová
  100.00 €
  úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich aktivačné práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  68.25 €
  spolupráca pri organizovaní 40.ročníka GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gemerské osvetové stredisko
  0.00 €
  fin.príspevok na GFF 2013 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Kovostroj a.s.
  50.00 €
  prevod vlastníctva bytu č.1 a príslušných pozemkov Odb.: Mgr. Mária Kubaská-Pavlíková
  Dod.: Obec Rejdová
  0.00 €
  účinkovanie GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Folk Song and Dance Ensemble"Chereremosh"
  500.00 €
  tkaný koberec 1 ks, tkané podložky pod taniere 4 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Vilimová
  16.00 €
  úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich aktivačné práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
  38.70 €
  prevod vlastníctva bytu č.1 a príslušných pozemkov Odb.: Mgr. Mária Kubaská-Pavlíková
  Dod.: Obec Rejdová
  752.22 €
  využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: UNION ZP a.s.
  0.00 €
  poskytovanie soc.služby v jedálni Odb.: Mária Bezeková
  Dod.: Obec Rejdová
  0.70 €
  úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich menšie obecné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  3.25 €
  poskytovanie soc.služby v jedálni-donáška stravy Odb.: Tomášiková Zuzana
  Dod.: Obec Rejdová
  0.70 €
  poskytovanie soc.služby v jedálni-donáška stravy Odb.: Zuzana Kolesárová
  Dod.: Obec Rejdová
  0.70 €
  dodatok k zmluve o aktualizácii programov TOPSET - fakturovaná suma Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Asseco Solutions, a.s.
  0.00 €
  fin.príspevok na GFF 2012 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ZMOHG
  350.00 €
  využívanie SIM karty + program služieb Podnikatel Naj 150 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  0.00 €
  finančná podpora podujatia Rok na Gemeri Odb.: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
  Dod.: Obec Rejdová
  35.00 €
  prenájom priestorov v budove KD Odb.: Spoločenstvo vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  150.48 €
  úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich menšie obecné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  152.75 €
  úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich VPP pri obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group
  29.25 €
  vytvorenie novej webstránky obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WEBEX media
  170.40 €
  zmena ISDN linky na linku TP1 a zmena programu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  0.00 €
  zmena ISDN linky na linku TP1 a zmena programu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  0.00 €
  audit konsolidovanej účt.závierky k 31.12.2011 a 31.12.2012, audit súladu konsolidovanej výročnej správy za r.2011, 2012 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  poskytnutie fin.príspevku na GFF 2012 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mestské lesy Dobšiná, spol.s.r.o.
  105.40 €

  expodom.sk

  expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu