Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Stanovy združenia

Občianske združenie – Hôra Rejdová

049 26 Rejdová 47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

STANOVY

Občianskeho združenia - Hôra Rejdová

Február 2016

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§1

1. Občianske združenie - Hôra Rejdová je nezávislým občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Z.z. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2. Občianske združenie – Hôra Rejdová používa pre svoje označenie názov :

Občianske združenie – Hôra Rejdová

/ďalej len OZ-Hôra Rejdová/

3.Sídlom OZ-Hôra Rejdová je adresa : 049 26 Rejdová 47

4. OZ  - Hôra Rejdová sa vo svojej činnosti  riadi Stanovami OZ a ďalšími dokumentmi schválenými orgánmi OZ - Hôra Rejdová. Rozvíja sa  v súlade s platným právnym poriadkom.

5. Pôsobnosť OZ - Hôra je regionálna, ale môže byť členom iných tuzemských i zahraničných organizácii a spoločností s rovnako alebo podobne zameranou činnosťou.

Časť II.

Poslanie a ciele združenia, špecifikácia činnosti združenia

§1

1. Základným cieľom OZ - Hôra Rejdová je :

 • zachovávanie a rozvíjanie ľudových zvykov, tradícií, ľudovej kultúry obce Rejdová a celého Horného Gemera
 • udržiavanie a uchovávanie zanikajúcich tradičných ľudových remesiel
 • zachovávanie jedinečných prvkov tradičnej ľudovej výroby, ľudového staviteľstva, ľudového odevu
 • podpora akcií smerovaných na podporu ľudovej kultúry, spevu, tanca prostredníctvom amatérskej prezentácie, organizovanie kultúrnych podujatí
 • udržiavanie jedinečnosti vidieckeho prostredia s dôrazom na ochranu prírodných hodnôt
 • prezentácia kultúrnych hodnôt širokej verejnosti prostredníctvom vystúpení, tvorivých dielní, remeselníckych jarmokov a pod.
 • propagovanie a vykonávanie vzdelávacích aktivít, dokumentácia histórie obce
 • výchova mládeže s cieľom formovania mládežníckych záujmových krúžkov
 • cezhraničná spolupráca medzi partnermi EÚ a ďalších štátov na vytváraní spoločných kultúrnych projektov, nadväzovanie kontaktov zo zahraničnými Slovákmi
 • získavanie finančných prostiedkov z domácich a zahraničných zdrojov na realizáciu projektov so zreteľom na rozvoj kultúry , vzdelávania, udržiavania kultúrnych hodnôt
 • prevádzanie aktívnej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami
 • zabezpečovanie propagácie činnosti združenia doma a v zahraničí

2. Špecifikácia činností občianskeho združenia :

 • Združovať záujemcov o podporu uchovávania ľudových zvykov a tradícií prostredníctvom folklóru
 • Organizovať a uskutočňovať  vzdelávanie formou školení, tvorivých dielní, škôl tanca
 • Organizovať a uskutočňovať podujatia, stretnutia, aktívy, metodické inštruktáže
 • Organizovať prehliadky a festivaly ľudovej kultúry
 • Dokumentovať kultúrno-spoločenské aktivity v regióne
 • Dokumentovať významné kultúrno-historické a prírodné pamiatky obce a  regiónu s dôrazom na Železnú cestu
 • Podporiť vzťah obyvateľstva obce a regiónu k ochrane prírody, životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja, kultúrneho dedičstva, ekologicky prijateľných technológií a zdravého životného štýlu
 • Digitalizovať , prípadne vydávať v knižnej podobe archívne materiály od roku  1953 -  roku vzniku miestnej folklórnej skupiny
 • Zhromažďovať, triediť, archivovať zdokumentovaný filmový materiál z obce a regiónu
 • Vydávať informačné publikácie, brožúry, bulletíny v súlade s poslaním OZ – Hôra Rejdová
 • Spolupracovať s ústrednými orgány štátnej správy a samosprávy, s odborníkmi a dobrovoľníkmi, so zahraničnými  a tuzemskými médiami
 • Propagovať a prezentovať činnosť a tvorbu OZ- Hôra Rejdová prostredníctvom lokálnych televízií a internetu, na audiovizuálnych nosičoch a verejným premietaním
 • Zriadiť webovú stránku OZ – Hôra Rejdová
 • Organizovať aktivity z oblasti neprofesionálnej umeleckej tvorby s cieľom napomáhať prevencii protispoločenských javov, drogových a iných závislostí vrátane rasovej a národnostnej intolerancie
 • Umožňovať mládeži aktívne využiť voľný čas prostredníctvom zapájania sa do diania v obci, regióne
 • Prehĺbiť vzťah  k vlastnej kultúrnej identite , zvýšiť povedomie o prostredí v ktorom žijeme a uvedomiť si jeho jedinečnosť 

Časť III.

Členstvo v OZ – Hôra Rejdová

§ 1

Vznik členstva

1. Členom OZ môže byť každý občan SR od 15 rokov, s trvalým pobytom na území SR, ktorý súhlasí s cieľmi a Stanovami OZ – Hôra Rejdová, fyzické i právnické osoby, ktorí sa chcú podľa svojich schopností a možností podieľať na činnosti združenia.

2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

Členstvo v OZ môže byť:

·        Individuálne

·        Kolektívne

·        Pridružené

·        Čestné

Individuálnevzniká u mládeže, občanov, podnikateľov na základe záväznej prihlášky

Kolektívnevzniká u škôl, spoločenských a kultúrnych zariadení, u miestnych samospráv, špecializovanej a všeobecnej štátnej správy, u súkromných spoločností a iných mimovládnych organizácií na základe záväznej prihlášky

Pridruženévzniká u tých organizácií a inštitúcií, ktoré združeniu poskytujú podpornú a poradenskú činnosť

Čestnémôže byť udelené tým, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o napĺňanie cieľov združenia – poradenstvom, materiálnym zabezpečením, sponzorstvom

3. O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor združenia.

§ 2

Práva a povinnosti členov OZ

Členovia OZ majú právo :

1. podieľať sa na činnosti združenia, aktívne sa zúčastňovať na všetkých jeho aktivitách

2. voliť a byť volený do orgánov združenia.

3. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko.

4. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

5. predkladať námety, návrhy na zlepšenie činnosti združenia, navrhovať opatrenia

Členovia OZ majú povinnosť :

1. dodržiavať stanovy združenia

2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

4. platiť členské príspevky

5. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

§ 3

Zánik členstva v OZ

Členstvo v OZ zaniká:

 1. písomným oznámením člena o vystúpení z OZ
 2. vylúčením - rozhodnutím orgánu, ktorý ho prijal, z dôvodu:

·        porušenia stanov, členských povinností

·        neplnenia si povinností, resp. nečinnosti

3.   úmrtím

4.   zánikom združenia

§ 4

Členské príspevky

Členský príspevok za kalendárny rok:

a)      individuálni členovia                               5 €

        b) kolektívni členovia                                 20 €               

        c) pridružení a čestní členovia  môžu poskytnúť dobrovoľný príspevok

Časť IV.

Orgány  OZ – Hôra Rejdová

§ 1

Orgány združenia

1. Najvyšší orgán : Valné zhromaždenie

2. Výkonný orgán : Výkonný výbor

3. Štatutárny orgán : Predseda združenia

4. Kontrolný orgán : Revízna komisia

§ 2

Valné zhromaždenie

1. Je najvyšším orgánom združenia a tvoria  ho všetci členovia OZ – Hôra Rejdová.

2. Schádza sa pravidelne jedenkrát ročne.

3. Zvoláva ho výkonný výbor najmenej 1 mesiac vopred.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor na písomnú žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov alebo písomnú žiadosť revíznej a kontrolnej komisie.

5. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

·        schvaľovať plán činnosti a výročnú správu

·        Schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a doplnky

·        Prerokovať a schvaľovať správu o činnosti výkonného výboru, správu revíznej  komisie, správu o hospodárení, rozpočet na príslušné obdobie

·        Voliť a odvolávať členov výkonného výboru a členov revíznej  komisie

6. Valné zhromaždenie je uznášania schopné v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov združenia do 15 min.  po ohlásení začatia jeho konania. V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov o 30 min. po ohlásenom začatí, koná sa náhradné valné zhromaždenie, ktoré je uznášania schopné v počte 1/3 všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr do 7 dní pred termínom konania na adresu člena, ktorú oznámil vo svojej prihláške, prípadne na ním zmenenú adresu.

§ 3

Výkonný výbor

1. Zabezpečuje činnosť združenia v období medzi valnými zhromaždeniami.

2. Je zložený z 3 členov OZ  zvolených valným zhromaždením a schádza sa podľa potreby, najmenej však 3-krát ročne.

3. Volí spomedzi seba a odvoláva : predsedu, podpredsedu a pokladníka OZ

4. Rokuje menom združenia s vládnymi a mimovládnymi organizáciami a ostatnými inštitúciami.

5. Zriaďuje odborné, konzultačné a pracovné komisie.

6. Vydáva rokovacie poriadky, pokyny, smernice a volebné poriadky.

7. Obhospodaruje majetok a vytvára podmienky pre efektívne využívanie finančných prostriedkov.

8. Schvaľuje projekty.

9. Zvoláva a pripravuje rokovanie valného zhromaždenia, pripravuje základné materiály na toto rokovanie.

§ 4

Predseda a podpredseda OZ

            Predseda OZ :

1. Je štatutárny zástupca združenia a jedná v jeho mene navonok.

2. Rozhoduje o opatreniach, ktoré neznesú odklad.

3. Zvoláva zasadnutia výkonného výboru, vedie jeho rokovania, zvoláva valné zhromaždenia.

4. Funkčné obdobie – 3 roky

5. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda .

Podpredseda OZ :

1. V prípade neprítomnosti predsedu ho v plnom rozsahu zastupuje.

2. Podieľa sa na práci a činnostiach výkonného výboru.

3. Funkčné obdobie – 3 roky

§ 5

Revízna komisia

1. Je kontrolný orgán združenia v počte 3 členov,  volený valným zhromaždením.

2. Vykonáva:

o       Revízie finančnej a hospodárskej činnosti a správy majetku združenia

o       Revíziu dodržiavania rozpočtu

o        kontrolu dodržiavania stanov

3. Schádza sa podľa potreby najmenej však dvakrát ročne.

4. Volí zo svojho stredu predsedu revíznej komisie. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výkonného výboru a majú právo poradného hlasu. Revízna komisia schvaľuje pre každé valné zhromaždenie správu hospodárenia združenia.

5. Pracovné stretnutia zvoláva predseda revíznej komisie, výsledky šetrenia predkladá výkonnému výboru.

6. Člen revíznej komisie nesmie byť členom iného orgánu OZ – Hôra Rejdová.

Časť V.

Hospodárenie združenia

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia združenia.

2. Rozpočet musí obsahovať všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet sa pripravuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

3. Návrh rozpočtu pripravuje výkonný výbor v spolupráci s revíznou komisiou jeden mesiac pred začatím kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

4. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5. Zdrojmi majetku sú : členské príspevky, dary od fyzických osôb a právnických osôb tuzemských a zahraničných, dotácie a granty od právnických osôb, samosprávy, štátnej správy, príspevky vo výške 2 % z dane príjmov FO,

6. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

7. OZ môže vykonávať vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov združenia.

8. Združenie vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. v znení neskorších predpisov . Na vedenie účtovníctva výkonný výbor menuje a stanoví osobu zodpovednú za vedenie účtovníctva .

9. Po ukončení kalendárneho roka je výkonným výborom vypracovaná výročná správa, ktorá obsahuje : prehľad činností združenia, prehľad o príjmoch a výdavkoch, stav a pohyb majetku a záväzkov združenia, zmeny a nové zloženie orgánov združenia, ďalšie údaje súvisiace s činnosťou združenia za daný kalendárny rok.

Časť VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 1

Rokovania orgánov OZ – Hôra Rejdová

1. Rokovania orgánov OZ – Hôra Rejdová sa riadia schváleným rokovacím poriadkom.

§ 2

Právne a ekonomické postavenie orgánov OZ – Hôra Rejdová

1. OZ – Hôra Rejdová je právnickou osobou, ktorej právna subjektivita vznikla registráciou na  ministerstve vnútra SR v súlade so Zákonom č.83/1990 Z.z. v platnom znení o združovaní občanov. Jej štatutárnym orgánom je predseda občianskeho združenia.

§ 3

Zánik združenia

1.      O zániku občianskeho združenia rozhoduje jeho najvyšší orgán, ktorý menuje likvidačnú komisiu.

2.      Likvidačná komisia najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

3.      Zánik OZ – Hôra Rejdová treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

4. Tieto stanovy sú záväzné pre všetkých členov  združenia.

5. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na MV SR.

V Rejdovej, dňa 1.2.2016

Bc. Jana Molčanová, v.r.
predseda združenia

           

           

  expodom.sk

  expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

  Fotogaléria

  Kalendár