Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Školstvo

Základná škola Rejdová

Riaditeľka: Ing. Jozefína Romoková
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Eva Štefániková

Kontakt: ZŠ Rejdová, 049 26 Rejdová 43
Telefón: 058/7881637-38
E-mail: zsrejdova@post.sk

Školská jedáleň: Bc. Renáta Lukáčová, vedúca ŠJ

Tel.: 058/7881639

Školstvo

História súčasnej základnej školy sa začala písať 1.9.1976. Od 1.4.2002 existuje škola ako samostatný právny subjekt. Od 1.9.2008 sa na škole začalo vzdelávanie podľa nového školského zákona:
v 1.ročníku – primárne vzdelávanie: ISCED 1
v 5.ročníku – nižšie sekundárne vzdelávanie: ISCED 2

V školskom roku 2022/2023 navštevuje školu 119 žiakov. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha pod dohľadom 13 kvalifikovaných pedagógov v deviatich triedach. 
V popoludňajších hodinách na škole pracuje jedno oddelenie ŠKD.

Škola ponúka

 • možnosť žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch
 • starostlivosť o žiakov nadaných, talentovaných ako i s poruchami učenia
 • rozvoj počítačovej gramotnosti
 • vyučovanie cudzích jazykov
 • príprava žiakov na súťaže a olympiády
 • športové a športovo-turistické aktivity
 • mimoškolské aktivity v záujmových krúžkoch
 • návštevu divadelných predstavení, múzeí, galérií
 • lyžiarsky výcvik
 • stravovanie v školskej jedálni

Krúžková činnosť

 • Krúžok výpočtovej techniky
 • Matematický krúžok
 • Krúžok anglického jazyka
 • Čitateľský krúžok
 • Prírodovedný krúžok
 • športovo-turistický krúžok
 • Športový krúžok
 • Tanečno-spevácky krúžok
 • Tanečný krúžok Horička
 • Krúžok moderného tanca – v rámci ŠKD
 • Krúžok šikovných rúk – v rámci ŠKD

VIDEO Podpora projektu SPP


Školstvo 2
Školstvo 2
Školstvo 2
Školstvo 2
Školstvo 2
Školstvo 2

V obci Rejdová sa nachádza jedna MŠ a Základná škola.

Materská škola Rejdová
Rejdová 44
049 26

Pedagogickí pracovníci:

Riaditeľka: Anna Kračúnová /poverená vedením/

Učiteľka: Miroslava Lacová

Tel. kontakt: 0948/429441 alebo prostredníctvom OcÚ Rejdová

e-mail: ms@rejdova.sk

RADA MŠ: 
Predseda: Miroslava Lacová

Zástupca predsedu RŠ : Ing. Matej Ambruž

Členovia: Anna Terrajová, Bc.Jana Molčanová, Jana Gažiová.

Budova MŠ v Rejdovej bola postavená v roku 1928. Počas svojej existencie bola niekoľkokrát rekonštruovaná. MŠ je jednotriedna s celodennou starostlivosťou. Má dobre vybavený školský dvor s preliezkami, pieskoviskom, dreveným altánkom. Poskytuje deťom bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj osobnosti.

V škol.roku 2018/2019 je zapísaných 21 detí vo veku 3-6 rokov.

Deti z MŠ sa prezentujú na rôznych akciách organizovaných obecným úradom ako napr. Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianoce, Karneval, Veľká noc, Deň matiek a pod.

Deti sa zúčastňujú rôznych súťaží v prednese poézie a prózy, speve ľudových piesní, ale aj rôznych športových akcií. MŠ sa spolupodieľa na zachovávaní ľudových tradícií a zvykov v našej obci.

V roku 2013 bola v MŠ prevedená kompletná rekonštrukcia kúrenia - výmena za ústredné vykurovanie na plyn.
Ceková investícia presahovala sumu 13 tis. eur.
V roku 2016 sa podarilo zrekonštruovať umyvárku v budove materskej školy. Pri rekonštrukcii boli kompletné vymenené rozvody vody a odpadu, obklad a dlažba, sanita a vybudovaný sprchovací kút. Celková výška rekonštrukcie predstavuje sumu 7 tis.€ .
V roku 2017 bola prevedená rekonštrukcia vnútorných priestorov vrátane vymaľovania. Celková suma rekonštrukcie cca 1.000 €.
V roku 2018 bola prevedená rekonštrukcia chodníka v areáli MŠ a osadenie detského ihriska. Celkové náklady predstavovali sumu cca 5.000 €.
Školstvo 3
Školstvo 3
Školstvo 3
Školstvo 3
Školstvo 3
Školstvo 3

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár