•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Rozhodnuitie o otvorení MŠ a 1.-5.ročníka ZŠ Rejdová od 1.6.2020

 27.05.2020

OBEC REJDOVÁ

049 26 Rejdová 47

Sp.značka 326/2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Obec Rejdová ako zriaďovateľ Základnej školy Rejdová a  Materskej školy Rejdová  ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, prevádzku školskej jedálne a v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ stanovuje nasledovné

1. Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020:

1) Rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnení dieťaťa do školy, do konca školského roka 2019/2020 je dobrovoľné.

2) Zákonní zástupcovia podajú svoje rozhodnutie o umiestnenie dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ do konca školského roka 2019/2020 v termíne najneskôr do 25. mája 2020 (vrátane)  v písomnej forme do kancelárie riaditeľa ZŠ Rejdová príp. kancelárie sekretariátu OcÚ Rejdová. Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!

3) Zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť sa s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania ZŠ s MŠ do konca školského roka 2019/2020 v zmysle nasledovných pokynov a pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

4) Zákonní zástupcovia budú dodržiavať a akceptovať pokyny vydané zriaďovateľom a riaditeľom ZŠ a MŠ.

5) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

6) Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

2. Osobitné podmienky a režim pre materskú školu :

1) Zriaďovateľ spolu s riaditeľom MŠ vykoná výber detí do MŠ zohľadňujúc: záujem zákonných zástupcov a počet prihlásených detí, miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti školy.

 2) Zriaďovateľ umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia týchto kritérií

a) ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,

 b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

c) ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,

d) ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,

 e) ďalšie kritériá určené zriaďovateľom (napr. skutočnosť či ďalší súrodenci dieťaťa budú zároveň navštevovať aj základnú školu, deti zamestnaných rodičov)

3) Zákonní zástupcovia detí, ktoré nebudú môcť byť umiestnené do materskej školy budú o tejto skutočnosti upovedomení do 28. mája 2020.

4) Materská škola bude v prevádzke denne od 7:00 do 16:00.

5) Deti budú rozdelené do skupín v počte najviac po 15 detí.

6) Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10rokov.

7) Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) materská škola dieťa nepreberie.

8) Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

9)  Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale.

3. Osobitné podmienky a režim pre základnú školu:

 1) Všetci žiaci z ročníkov 1 až 5, ktorých rodičia prejavia záujem a prihlásia ich v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení do konca školského roka 2019/2020.

2) Príchod žiakov do školy bude v čase od 7:15 do 8:00 v závislosti od rozvrhu hodín jednotlivých skupín. Žiaci budú rozdelení do skupín v počte najviac po 20 žiakov.

3) Samotné vyučovanie bude organizované v rozsahu 4 - 5 vyučovacích hodín, podľa dočasného rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny žiakov.

4) Žiaci budú zo školy odchádzať domov po „odstravovaní“.

 5) Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) sa žiak nebude môcť zúčastniť na vyučovaní.

6) V takomto prípade bude rodič s touto skutočnosťou oboznámený a je povinný žiaka bezodkladne vyzdvihnúť.

7) Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

8) Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

V Rejdovej, 25. mája 2020

                                                                                                                                  Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                                                          Starostka obce

1 2 3 4 5 6

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu