•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 07.06.2021

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  16.júna 2021 /streda/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Záverečný účet obce za rok 2020-schválenie, Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 2020. Stanovisko HK k záverečnému účtu .
 5. Prevod majetku obce – Ing. Ján Oravec , Snina – schválenie
 6. Prevod majetku obce – Ing. Ján Mihók, Rejdová – schválenie
 7. Správa HK o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za II.polrok 2020
 8. Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021- schválenie
 9. Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby – Dom seniorov n.o. Rejdová
 10. Správa o činnosti obce, DHZO, Klubu dôchodcov a OZ Hôra Rejdová za rok 2020
 11. Informácia o činnosti sociálneho podniku Rejdovka s.r.o.
 12. Informácia o zrealizovaných a plánovaných opravách na obecnom vodovode
 13. Hviezdicový výstup na Stolicu – organizačné zabezpečenie
 14. Žiadosť o odkúpenie motorového vozidla UVAZ
 15. Diskusia
 16. Záver

V Rejdovej, dňa  1.6.2021

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                           

1 2 3

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu