•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ

 15.11.2022

OBEC REJDOVÁ

049 26 Rejdová 47

Starostka Obce Rejdová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

P o z v á n k a

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2022 /pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Rejdová.

     Návrh programu :  

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 29.10.2022, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods..2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 9. Poverenie zástupcu starostu obce podľa § 13 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 11. Zriadenie komisií, určenie  náplne ich práce, voľba predsedov komisií
 12. Určenie platu starostu
 13. Informácia o príprave Návrhu rozpočtu obce na rok 2023
 14. Prejednanie Návrhov VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
 15. Informácia o prácach na obnove obecného majetku /Bujačiareň, kúrenie ZŠ/
 16. Diskusia
 17. Záver

V Rejdovej, dňa 15.11.2022

                                                                                                           Mgr. Slávka Krišťáková v.r.

                                                                                                              starostka obce

1 2 3 4 5 6

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár