Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ

 16.06.2023

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  21. júna 2023 /streda/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ
 4. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok – Dom seniorov Rejdová, n.o.
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022, Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti obce za rok 2022,Stanovisko HK k ZÚ a PČ
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok /2023-schválenie
 7. Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zák.č. 431/2002 Zb. v procese inventarizácie
 8. Žiadosť neverejného poskytovateľa soc.služby – Zariadenie pre seniorov, Rožňava
 9. Dlhopisový program garantovaných výnosov VVS a.s. – prejednanie
 10. Schválenie čerpania rezervného fondu obce
 11. Informácia o prácach v súvislosti s rekonštrukciou verejného vodovodu
 12. Informácia o pripravovanej výzve miestne občianske poriadkové služby
 13. Informácia o prácach na projektovej dokumentácii – Obnova OcÚ a KD
 14. Diskusia
 15. Záver

V Rejdovej, dňa  16.6.2023

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková

                                                                                                      starostka obce                             

1 2 3 4 5 6 7

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár