Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ

 11.03.2024

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 13 . marca 2024 /streda /   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ
 4. Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce za rok 2023- HK-prejednanie
 5. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Rejdová OZ Hra Rejdová v roku 2023 – HK – prejednanie
 6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023 - prejednanie
 7. Schválenie čerpania rezervného fondu obce na kapitálové výdavky obce
 8. Žiadosť Domu seniorov Rejdová n.o. o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448//2008 Zb. – prejednanie
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Rejdová – František Tóth a Annamária Tóthová, Krakovská 6, Košice – prejednanie
 10. Informácia o podaných projektoch obce , pripravovaných i aktuálnych výzvach  , možnosti zapojenia obce do výziev na získanie NFP s vypracovanými projektami - Obnova  OcÚ a KD, Modernizácia amfiteátra, Zberný dvor v obci Rejdová, Obnova vodovodu v obci Rejdová
 11. Informácia o príprave 50.ročníka GFF Rejdová 2024
 12. Informácia o havarijnom stave sociálnych zariadení pri sále KD a zatekajúcej strechy nad šatňou javiska – prejednanie čerpania z rezervného fondu na bežné výdavky obce v súvislosti s havarijným stavom obecného majetku
 13. Dlhopisový program VVS a.s. – vstup obce do programu – opätovné prejednanie
 14. Odborná pomoc pri prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Rejdová spoločnosťou AQUASPIŠ -vodné hospodárstvo s.r.o. Rudňany - prejednanie
 15. Diskusia
 16. Záver

V Rejdovej, dňa 5.3.2024

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková

                                                                                                      starostka obce                           

  1 2

  expodom.sk

  expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

  Fotogaléria

  Kalendár