•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 30.09.2020

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  7. októbra 2020 /streda/   o 16.30 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Správy o výsledku kontrol HK – dodržiavanie povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, kontrola čerpania rozpočtu k 30.6.2020
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 31.7.2020, stanovisko HK ku čerpaniu rozpočtu
 6. Žiadosť Ing. Miloša Goliana o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – predbežné prerokovanie žiadosti
 7. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ za obec Rejdová
 8. Zásady o pravidlách kontrolnej činnosti v obci – schválenie
 9. Smernica o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci a orgánom obce – schválenie
 10. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - schválenie
 11. Návrh na zvýšenie ceny vody od 1.1.2021 – prerokovanie
 12. Rôzne :

a/ informácia o povinnostiach obce v súvislosti s kuchynským odpadom od 1.1.2021

b/ informácia o aktuálnych výzvach na získanie finančných prostriedkov

c/ informácia o prevádzkovaní fekálneho vozidla

d/ prerokovanie vyspravenia komunikácie vedúcej od amfiteátra , okolo ZŠ a cintorína a komunikácie na Záhumienku

e/ informácia o ukončení projektu občianskej hliadky

V Rejdovej, dňa  29.9.2020

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                                                                                        

1 2 3 4 5 6 7

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu