•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ

 02.01.2023

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  11. januára 2023 /streda/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou – schválenie
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Jozef a Dagmar Kacvinskí, Machalovce 103 - prerokovanie
 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rejdová
 7. Informácia o prieskume v súvislosti s pozemkami pod bytovkou vo vlastníctve PD a možnosti vysporiadania pozemkov neznámych vlastníkov spravovaných SPF
 8. Informácia o možnostiach prevodu majetku vo vlastníctve obce
 9. Diskusia
 10. Záver

V Rejdovej, dňa  2.1.2023

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                            

1 2 3 4 5 6 7

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár